Publicerad 12 juni 2024

Nationellt programområde psykisk hälsa

Programområdet omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till specialiserad vård för barn, vuxna och äldre.

Uppdrag

Programområdet arbetar med kunskapsstöd i form av nationella vård- och insatsprogram (VIP) och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kunskapsstöden riktar sig till såväl specialistpsykiatri som primärvård, men även till socialtjänst och skola.

Det finns många beröringspunkter med andra programområde som öppnar för samverkan, till exempel den sämre somatiska hälsan hos långvarigt psykiskt sjuka, levnadsvanor och psykisk hälsa.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO psykisk hälsa (PPTX) Powerpoint, 51 kB.

Adhd och autism

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd ska spridas och implementeras. Ett vård- och insatsprogram för autism ska tas fram.

Insatsområde adhd och autism

Depression och ångestsyndrom

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för depression och ångestsyndrom ska spridas och implementeras. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna har tagits fram.

Insatsområde depression och ångestsyndrom

Vårdförlopp depression

Skadligt bruk och beroende

Ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende har tagits fram och arbete pågår med implementering av det.

Insatsområde skadligt bruk och beroende

Schizofreni

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för schizofreni, samt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för schizofreni, ska spridas och implementeras.

Insatsområde schizofreni och liknande tillstånd

Vårdförlopp schizofreni

Självskadebeteende

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för självskadebeteende för vuxna har tagits fram.

Insatsområde självskadebeteende

Vårdförlopp självskadebeteende

Strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Det finns stora behov av strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin. Tillgång till informatisk kompetens är mindre än behoven.

Insatsområde strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Vård- och insatsprogram (VIP)

Arbete pågår med att stödja implementering, uppföljning och revidering av framtagna VIP.

Ätstörning

Ätstörningar omfattar flera diagnoser som bland annat anorexia, bulimi och hetsätning. Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Insatsområde ätstörningar

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd psykisk hälsa

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner
 • Ordförande: Sofia Rönning, specialistpsykolog, Capio Vårdcentral Almö, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Elna Persson, psykolog, regionutvecklare, Expertenheter, Regionhälsan, Västra sjukvårdsregionen

rs.npo.ph@vgregion.se

Ordförande

 • Bjarne Olinder, centrumchef, överläkare, Psykiatricentrum Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sophia Eberhard, verksamhetschef BUP, Södra sjukvårdsregionen

Vice ordförande: Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Kristina Mårtensson, verksamhetschef, Norra sjukvårdsregionen
 • Lise Bergman Nordgren, biträdande områdeschef, Psykiatri Ledning, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Rödholm, verksamhetschef, Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), Expertenheter, Regionhälsan Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Gabriella Widlund, psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Jan Persson, regional samordnare, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Minell, processledare, enheten för regional samverkan, Storstockholm kommuner i samverkan, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catharina Sundström, processledare Psykisk hälsa, VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation), Västra sjukvårdsregionen
 • Emelie Sundén, strateg hälsa och social välfärd, Kommunförbundet Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Conny Allaskog, brukarrepresentant, ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
 • Kerstin Evelius, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för folkhälsa och psykiatri, Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Johanna Woltjer, avdelningen för vård och omsorg, Sektionen för folkhälsa och psykiatri, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom psykisk hälsa finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationellt Kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri (Q-bup)
 • Bättre Beroendevård
 • Nationellt Kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)
 • Kvalitetsregister ECT
 • Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)
 • Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Till nationella kvalitetsregister inom psykisk hälsa