Publicerad 15 februari 2024

Programområden och samverkansgrupper

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Arbete för god och jämlik vård

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Nationella programområden och samverkansgrupper arbetar för att minska dessa skillnader och bidra till en god vård. Detta görs i samarbete mellan regioner och med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Sammansättning

Varje nationellt programområde består av en representant från var och en av de sex sjukvårdsregionerna. De nationella samverkansgrupperna kan ha en något annorlunda sammansättning. Se sammansättning under respektive samverkansgrupp. Såväl programområden som samverkansgrupper kan utöver ordinarie ledamöter även ha adjungerade ledamöter utifrån behov de själva har identifierat.

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Västra sjukvårdsregionen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Södra sjukvårdsregionen

Uppdrag

I de nationella programområdenas och samverkansgruppernas uppdrag ingår att:

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom området
 • analysera, genomföra och följa upp behovs- och gapanalyser
 • utveckla och förvalta kunskapsstöd inom området
 • bidra i arbetet med utveckling och användning av kvalitetsregister
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Insatsområden

De nationella programområdena och samverkansgrupperna fokuserar på olika insatser för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Dessa kan variera över tid. Till dessa insatsområden är nationella arbetsgrupper (NAG) kopplade. För mer information om insatsområden, se sidor för respektive programområde och samverkansgrupp. Du kan även ladda ner en sammanställning av alla nationella programområdens insatsområden.

Sammanställning av insatsområden NPO 2024 (PDF) Pdf, 284 kB.