Publicerad 3 september 2021

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdet vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

Uppdrag

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Programområdet har ett särskilt fokus på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Insatsområden

Rehabilitering vid covid-19

Insatsen ska stärka och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte om rehabilitering vid covid-19 och bidra till bättre kvalitet och minskad variation i rehabilitering vid covid-19. Insatsen genomförs i samverkan med myndigheter, andra programområden och nationella samverkansgrupper, professionsföreningar och patientorganisationer.

Arbetet beräknas pågå under 2021 och kommer delvis att samordnas med insatser för den generiska modellen för rehabilitering och insatser inom försäkringsmedicin.

Stöd för implementering av generisk modell för rehabilitering

Insatsen ska skapa förutsättningar för enhetlig informatik och dokumentation samt att uppföljning definieras för rehabilitering på en övergripande generell nivå. Insatsen ska underlätta implementering av vårdförlopp för olika hälsotillstånd genom att rehabilitering beskrivs på ett likartat sätt med enhetliga begrepp. Insatsen ska underlätta kommunikation mellan verksamheter och huvudmän och bidra till fungerande samordning och skapa förutsättningar för resurseffektiva arbetssätt som utgår från patientens behov. Arbetet sker i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera, Funktionsrätt Sverige, andra nationella programområden och nationella samverkansgrupper. Arbetet ska vara klart maj 2022 och kommer till viss del samordnas med programområdets insatser kring rehabilitering vid covid-19 och försäkringsmedicin.

Gränssnittet och samordningen vid övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp

Insatsen ska förbättra samordningen av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Insatsen sker i samverkan med Socialstyrelsen, SBU, SKR, Funktionsrätt Sverige, Föreningen Habilitering i Sverige samt med andra nationella programområden. Arbetet ska vara klart sista kvartalet 2022.

Jämlik hälsoutveckling inom området habilitering

Personer med funktionsnedsättning har ofta en försämrad hälsoutveckling relaterat till levnadsvanor. Insatsen ska resultera i anpassad hälsoinformation som komplement till hälso- och sjukvårdens ordinarie stöd kring levnadsvanor. Insatsen sker i samverkan med andra programområden.

Samverkan inom partnerskapet för området habilitering

Programområdet följer och är delaktiga i Socialstyrelsens pågående arbetet med nationella riktlinjer för ADHD och autism och i SKR:s arbete kring prioritering och beslutsstöd inom habilitering.

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska tydliggöra, stärka och skapa nationell samverkan inom det försäkringsmedicinska området och stödja regionernas implementering av ledningsstrukturer och kvalitetsuppföljning av försäkringsmedicinska processer och rutiner. Programområdet följer och medverkar i Socialstyrelsens arbete med strategisk utvecklingsplan för vårdens försäkringsmedicinska arbete och genom insatsen delta i det fortsatta arbete med uppföljningsmått och det generella kunskapsstöd som ska utgöra policys och stödja vägledning för arbetet med sjukskrivning. Arbetet ska vara klart i december 2022 och kommer att till del kunna samordnas med det fortsatta uppdraget för covid-19 och arbetet med den generiska modellen för rehabilitering.

Aktuellt

Utöver de prioriterade insatserna fortsätter programområdet arbetet med att stärka och skapa nätverk för samordning inom rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Arbetet med rehabilitering vid covid-19 och utvecklingen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp får stort utrymme första halvåret 2021.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Siv Folkhammar Andersson, sjukgymnast, sjukvårdsstrateg Samrehab, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Ordförande

Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

  • Solveig Hällgren, SmärtCentrum NHHC, Norrlands universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Catharina Nygren Deboussard, specialist i rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Mattias Cloodt, processledare försäkringsmedicin, Utveckling och innovation, Forskning utveckling utbildning (FUU), Södra sjukvårdsregionen
  • Annika Öst Nilsson, arbetsterapeut, Dagrehabiliteringen Gävle, Primärvården Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Annika Waser, sjuksköterska, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen

Kommun

Camilla Arvidsson, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), sjukgymnast, Rehab-enheten, Kalmar kommun

Anneli Forsgren, teamchef inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård