Publicerad 7 februari 2024

Nationellt programområde cancersjukdomar

Programområdet utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan. Regionala cancercentrum arbetar enligt den nationella cancerstrategin genom årliga överenskommelser mellan SKR och Socialdepartementet.

Uppdrag

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan. De sex regionala cancercentrumen (RCC) i Sverige har funnits sedan 2010. RCC i samverkan utgörs av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nationella samordnare för cancerområdet.

Inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning utgör RCC i samverkan det nationella programområdet (NPO) för cancersjukdomar.

Uppdrag för RCC i samverkan är kopplade till den nationella cancerstrategin som togs fram i form av en statlig utredning 2009 och som utgör grunden för att utveckla cancervården i Sverige. Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Påbörjade sedan tidigare:

 • Nationella vårdprogram (drygt 50 stycken som uppdateras årligen)
 • Standardiserade vårdförlopp (drygt 30 stycken, revideras vid behov samtidigt som vårdprogram)
 • Primärvårdsrekommendationer (bygger på SVF och vårdprogram), NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd)
 • Kvalitetsregister (35 stycken)
 • Nationellt regimbibliotek, innehåller drygt 650 regimer samt tillhörande patientinformation
 • Min vårdplan, patientens kunskapsstöd (knappt 20 stycken)
 • Individuell patientöversikt (8 stycken)

I en gemensam nationell inriktning sammanfattar RCC i samverkan prioriteringen av mål och aktiviteter inom de tio insatsområden, som regeringen anser att cancerarbetet ska vara inriktat på under de kommande åren.

RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård, Regionala cancercentrum

Kunskapsstyrning genom bland annat nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och stöd till kvalitetsregister är centrala delar i RCC:s arbete.

Arbetsgrupper

Inom RCC i samverkan finns cirka 100 nationella arbetsgrupper där majoriteten arbetar inom området kunskapsstyrning. Arbetsgrupperna utgörs av vårdprogramgrupper, nationella kvalitetsregistergrupper och andra nationella arbetsgrupper för till exempel screeningprogram, cancerläkemedel och kontaktsjuksköterskor.

Kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se under rubriken Ledamöter och kontakt

Aktuellt

Patologi och bilddiagnostik är två diagnostiska flöden som ingår i de flesta cancerutredningar. Tillgängligheten inom dessa flöden är avgörande för väntetiderna i cancervården, och även inom andra sjukdomsområden. Därför gör RCC nationella genomlysningar av patologi och bilddiagnostik under 2024. Dessutom har RCC i uppdrag att fördela sammanlagt 120 miljoner kronor för insatser som syftar till att stärka bilddiagnostiken och patologin.

Aktuell informationen om RCC:s arbete hittar du på Regionala cancercentrums webbplats. Där finns också information om kunskapsstöd som är under framtagande eller på remiss.

Nyheter inom cancersjukdomar

Kunskapsstöd

Kunskapsstöd cancersjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Helena Brändström, RCC:s arbete med nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SKR

helena.brandstrom@skr.se

Processledare för respektive cancerdiagnos och samverkansregion, se Regionala cancercentrums webbplats.

Ordförande

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, SKR

Ledamöter

 • Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef, RCC Norr
 • Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef, RCC Stockholm Gotland
 • Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd
 • Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst
 • Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige
 • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst

Adjungerade

 • Nationella samordnare för kvalitetsregister, nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp samt kommunikation
 • Ledamöternas ersättare, en per sjukvårdsregion

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom cancersjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Svenska barncancerregistret
 • Blodcancerregistret
 • Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)
 • Nationellt kvalitetsregister för esofagus och ventrikelcancer (NREV)
 • Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer
 • Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)
 • Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer
 • Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer
 • Svenska melanomregistret (SweMR)
 • Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer
 • Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)
 • Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention
 • Nationellt kvalitetsregister för lungcancer
 • Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening (NKM)
 • Nationellt kvalitetsregister för njurcancer
 • Nationellt register för peniscancer
 • Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
 • Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer
 • Svenska testikelcancerregistret (SWENOTECA)
 • Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Till nationella kvalitetsregister inom cancersjukdomar