Publicerad 2 september 2021

Nationellt programområde tandvård

Bästa tillgängliga kunskap ska används vid varje patientmöte. Kunskapsstyrningen ska samordnas och identifiera när det saknas kunskapsstöd.

Uppdrag

Programområdet ska utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Forskning är inte ett primärt uppdrag.

Insatsområden

Dentala implantat

Ett nytt implantatregister ska tas fram; Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI). Det ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPA).

Insatsområde dentala implantat

Erosionsskador

En arbetsgrupp ska ta fram förslag på klassificering av erosionsskador i tandvården. Den ska även utveckla registrering av erosioner i status- och riskvärderingssystem.

Insatsområde erosionsskador

Kunskapsbehov i tandvården

Tandvårdens behov av kunskapsstöd ska kartläggas.

Insatsområde kunskapsbehov i tandvården

Patientsäkerhet i tandvården

Ett pilotprojekt för patientsäkerhetsarbete har genomförts, i samarbete med Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet.

Insatsområde patientsäkerhet i tandvården

Tandvårds-strama

Rekommendationer kring antibiotika i tandvården behöver uppdateras. Minskad förskrivning av antibiotika är en del i satsningen på patientsäkerhet i tandvården.

Insatsområde tandvårds-strama

Aktuellt

Rekommendationer vid covid-19 i tandvården är framtaget.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd tandvård

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ulrika Svantesson, Närsjukvården, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

ulrika.svantesson@regionhalland.se

Ordförande

Gunnel Håkansson, Regional hälso- och sjukvårdssamverkan, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Thomas Jacobsen, Folktandvården Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Andreas Cederlund, Specialisttandvården Folktandvården Stockholm, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ola Fernberg, Folktandvården Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Pernilla Larsson Gran, Folktandvården Östergötland, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Ulf Söderström, Folktandvårdens stab Västerbotten, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård