Publicerad 29 oktober 2021

Nationellt programområde reumatiska sjukdomar

Programområdet arbetar med att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar och säkerställa evidensbaserade metoder för utredning, diagnostik och behandling. Detta ska leda till jämlik och god vård för personer med reumatisk sjukdom oavsett var i landet de bor.

Uppdrag

Syftet är att stödja en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård inom svensk reumatologi.

Programområdet omfattar många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue (stor trötthet eller utmattning) är vanligt bland personer med reumatiska sjukdomar. Programområdets arbete berör personer från 18 år och äldre. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Teamarbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Insatsområden

Reumatoid artrit (RA)

Ett andra personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit (RA) beskriver kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk specialistvård och rehabilitering. Vårdförloppet inleds när det har gått minst ett år sedan en person har fått diagnosen reumatoid artrit. Det avslutas när patienten inte längre har behov av reumatologisk specialistvård, men oftast behöver patienten vård livet ut.

Insatsområde reumatoid artrit

Jättecellsarterit

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit, eller Giant Cell Arteritis (GCA), omfattar tidpunkt från första symtom och sjukvårdskontakt, ofta i primärvård eller akutmottagning, till behandling och uppföljning. GCA är en svårställd diagnos. Missad, tidig diagnos och behandling leder bland annat till att ett antal personer årligen förlorar sin syn.

Insatsområde jättecellsarterit

Systemisk skleros

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Patienter med denna diagnos behöver tas om hand på ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt. Arbetsgruppen för systemisk skleros ska ta fram en riktlinje för hälso- och sjukvård.

Insatsområde systemisk skleros

Patientutbildning vid reumatiska sjukdomar

Arbetsgruppen kommer ta fram en patientutbildning vid reumatisk sjukdom. Syftet är att bidra till jämlikt omhändertagande i hela landet och ett effektivare arbete med kunskapsbaserad patientutbildning. Patientutbildningen kan även bidra till ökad tillgänglighet och anpassning till individuella behov.

Insatsområde patientutbildning vid reumatiska sjukdomar

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit är nu godkänt för införande i regionerna.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd reumatiska sjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@regionstockholm.se

Ordförande

Gerd-Marie Alenius, reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Cecilia Carlens, överläkare, Medicinsk enhet Gastro, hud, reuma, Tema Inflammation och åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ann Knight, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Jan Cedergren, Reumatologiska kliniken i Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Eva Klingberg, Reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
  • Jon Einarsson, Reumatologiska kliniken Skånes Universitetssjukvård, Södra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård