Publicerad 19 januari 2022

Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår.

Uppdrag

 • Samverkan med andra programområden (NPO) vars arbete berör arbetet i NPO hjärt- och kärlsjukdomar: NPO reumatiska sjukdomar, NPO infektionssjukdomar (diagnosendokardit), NPO nervsystemets sjukdomar (diagnos stroke) samt nationella primärvårdsrådet (hypertoni).
 • Fortsatt samarbete med Socialstyrelsen vad gäller den nationellt högspecialiserade vården, samt diskussion om eventuell uppdatering eller revidering av hjärtriktlinjerna 2020, där programområdet blir remissinstans.
 • Styr- och ledningsansvar för ämnesgrupper i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK), inklusive ansvar för uppdateringar av kunskapsstöd inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Insatsområden

Pågående eller vilande arbetsgrupper

 • Varicer och venösa bensår
 • Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
 • Utredning och omhändertagande av hjärtsviktspatienter

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Under arbete:

 • Perifer arteriell sjukdom
 • Varicer och venösa bensår, även ett vårdprogram ska tas fram

Avslutade:

 • Kritisk benischemi
 • Hjärtsvikt

Sekundärprevention vid ischemisk hjärtsjukdom

Årligen drabbas omkring 26 000 personer av akut hjärtinfarkt. Fler män än kvinnor drabbas, och medelåldern för hjärtinfarktpatienter är lägre för män än för kvinnor. Fler lågutbildade än högutbildade drabbas.

Övergripande mål är att minska återinsjuknande i hjärtsjukdom och hjärtrelaterad ohälsa efter en akut hjärtinfarkt.

Utredning och omhändertagande av hjärtsviktspatienter

Ungefär 40 000 patienter vårdas årligen på sjukhus för hjärtsvikt. Det är en allvarlig men behandlingsbar åkomma. Ungefär hälften av patienterna dör inom fem år och många patienter får inte tillgång till lindrande och livräddande behandling.

Övergripande mål är att förbättra livskvalitet och minska behovet av sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt.

Utredning och omhändertagande av patienter med varicer och venösa bensår

Patienter med venösa bensår remitteras för sällan till behandling av sina varicer, och många patienter går med sina potentiellt botbara bensår i decennier. Riktlinjerna för vem som ska behandlas för varicer varierar stort i landet.

Målet är att implementera nationella riktlinjer för patientgruppen så att de snabbt kommer till bedömning för varicerbehandling. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska tas fram under 2022.

Arbetsgruppen samordnas med NPO hud och könssjukdomar.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kritisk benischemi

Det finns ett stort behov att förbättra omhändertagandet av patienter med benartärsjukdom (BAS). Det är en folksjukdom som 20 procent av befolkningen över 60 år lider av, varav drygt 1 procent har det mest avancerade stadiet; kritisk ischemi (KI).

Symtom vid KI är ischemisk vilovärk och/eller sår eller gangrän (kallbrand). Detta medför ett stort lidande där livskvalitetstudier har visat att patienter med BAS skattar sin livskvalitet på liknande nivåer som patienter med en avancerad tumörsjukdom eller grav hjärtsvikt.
Idag finns stora regionala skillnader i utförda operationer för kritisk benischemi, trots internationella riktlinjer för hur patienterna bör hanteras.

Målet är att implementera nationella riktlinjer för patientgruppen så att de snabbt kommer till bedömning för behandling.

Aktuellt

Aktuell remiss:

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp samt nationellt vårdprogram för venös sjukdomar i benen – varicer och bensår är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.

Avslutad remiss:

 • Nationell modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom har varit på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Till remisserna

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd hjärt- och kärlsjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Susanna Ingendoh Husevik

susanna.ingendoh.husevik@akademiska.se

Ordförande

Bertil Lindahl, hjärtsjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anders Holmgren, thoraxkirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Hans Persson, kardiolog, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jan-Erik Karlsson, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Scherstén, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Martin Risenfors, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerad

Birgitta Sigvant, kärlkirurg, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård