Publicerad 17 januari 2022

Nationellt programområde ögonsjukdomar

Patienter med ögonsjukdomar ska erbjudas en god och likvärdig ögonsjukvård i hela landet. Det behövs även en samsyn inom professionen.

Uppdrag

Programområdet ska identifiera och kartlägga eventuella ojämlikheter inom den svenska ögonsjukvården. Det ska även arbeta för samsyn inom professionen kring vad som behöver göras för att uppnå en mer kunskapsstyrd och jämlik vård. Målet är att uppnå en god, jämlik och kunskapsbaserad vård inom alla delar av ögonsjukvården.

Alla insatsområden har varsin nationell arbetsgrupp med följande uppdrag:

 • Identifiera och analysera ojämlikheter i vårdkvalitet och praxis i Sverige.
 • Identifiera befintliga lokala, regionala och nationella riktlinjer och vårdprogram.
 • Samordna regionala och lokala vårdprogram så att de kan bilda nationella vårdprogram.
 • Vid behov skapa nya nationella riktlinjer.
 • Identifiera kunskapsluckor och föreslå områden där nya nationella riktlinjer behövs.
 • Omvärldsbevaka, för att till exempel identifiera behov av internationella riktlinjer.

Insatsområden

Programområdet har för närvarande elva insatsområden:

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Ögononkologi
 • Uvea

Kontaktuppgifter och ledamöter till arbetsgrupperna

Aktuellt

Nationella riktlinjer som är färdiga och har publicerats:

 • Screening och behandling av JIA-associerad uveit
 • Ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension

Färdiga riktlinjer är publicerade på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nationella vårdriktlinjer som är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari:

 • Merkelcellscancer i ögonregionen
 • Periokulär talgkörtelcancer
 • Retinal venocklusion
 • Våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Nationella vårdriktlinjer som har varit ute på öppen remiss och nu är under bearbetning:

 • Katarakt
 • Bakteriell endoftalmit
 • Icke arteritisk ischemisk optikusneuropati (NAION)
 • Orbitala och periorbitala infektioner
 • Periorbital nekrotiserande fasciit

Till remisser

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för ögonsjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Carina Libert, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

carina.libert@regionstockholm.se

Ordförande

Anne Odergren, specialist i ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Eva Olofsson, specialist i ögonsjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Marita Andersson Grönlund, specialist i ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Sten Kjellström, specialist i ögonsjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Pierfrancesco Mirabelli, specialist i ögonsjukdomar, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Karlsson, specialist i ögonsjukdomar, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård