Publicerad 19 januari 2022

Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Uppdrag

Programområdet ska arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela landet inom området rörelseorganens sjukdomar.

 • Undersöka vilken kunskap som finns, och som håller på att tas fram, inom rörelseorganens sjukdomar, bland annat inom inom specialistföreningar för specifika tillstånd.
 • Samarbeta med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram och implementera nationella riktlinjer.
 • Hitta samarbetsformer med Nationella Kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar, för att bidra till utveckling av kvalitetsregister samt ökad samverkan mellan befintliga kvalitetsregister.
 • Samla in information om nivåstrukturering inom rörelseorganens sjukdomar från samtliga regioner.
 • Identifiera kvalitetsindikatorer från kvalitetsregistren samt patientregistret samt visualisera dessa med hjälp av Vården i siffror (VIS).

Insatsområden

Framfotsbesvär

Arbetsgruppen startar sitt arbete under 2022. Den ska ta fram ett nationellt vårdprogram för framfotsbesvär.

Insatsområde framfotsbesvär

Höftfraktur

Det sker ungefär 16 000 höftfrakturer per år i Sverige, främst bland äldre människor, och skadan leder relativt ofta till döden. En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för höftfraktur.

Insatsområde höftfraktur

Höftledsartros

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros i primärvården är framtaget. Ett andra vårdförlopp ska tas fram för patienter med höftledsartros som behöver proteskirurgi. Det tar vid där det första vårdförloppet slutar.

Insatsområde höftledsartros

Knäledsartros

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som inleds vid misstanke om knäledsartros eller vid försämring av tidigare känd knäledsartros. Vårdförloppet avslutas när patienten har en acceptabel funktions- och smärtsituation eller vid remiss för ortopedisk bedömning.

Insatsområde knäledsartros

Ryggsmärta

Arbetsgruppen startar sitt arbete under hösten 2021. Den ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för ryggsmärta. Vårdprogrammet ska beskriva processen från första sjukvårdskontakt med behandling inom öppenvård till eventuell remiss för ryggkirurgisk behandling.

Insatsområde ryggsmärta

Tumbasartros

Arbetsgruppen startar sitt arbete under hösten 2020. Den ska ta fram ett nationellt vårdprogram för tumbasartros.

Insatsområde tumbasartros

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros är framtaget, liksom ett vårdprogram för distal radiusfraktur. Vårdförlopp för knäledsartros har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning. Vårdförlopp för höftledsartros – proteskirurgi del 2 är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.

Till remisser

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd för rörelseorganens sjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Ordförande

Maziar Mohaddes, ortoped, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Andreas Meunier, ortoped, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gösta Ullmark, ortoped, Gävle, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Åke Jansson, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Eneroth, ortoped, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Stig-Evert Thornberg, ortoped, ROC Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Maria Wilcke, handkirurg, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gudrun Greim, specialist allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen. 

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård