Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde schizofreni och liknande tillstånd

En arbetsgrupp arbetar med ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni, och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, i syfte att erbjuda jämlik och evidensbaserad vård i hela landet.

Uppdrag

Arbetsgruppen har tagit fram ett vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni, och kommer att fortsätta arbetet med detta. Uppdraget handlar om att stödja implementeringen av VIP, se över eventuella uppdateringar samt delta i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp; färdigställande och implementering av det första vårdförloppet samt framtagande av ett uppföljande vårdförlopp.

Stöd till implementering

 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av VIP schizofreni på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
 • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för VIP schizofreni samt de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
 • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i VIP schizofreni ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.
 • Ansvara för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, ifall det blir aktuellt.
 • Ansvara för uppdateringar av VIP schizofreni samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
 • Ta fram implementeringsstödjande åtgärder relaterat till VIP och vårdförlopp

Aktuellt

Arbetsgruppen arbetar med revidering och implementering av VIP schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, samt med implementering av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för förstagångsinsjuknade i schizofreni. En annan pågående uppgift är framtagandet av det fortsatta vårdförloppet schizofreni.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Klas Sundström, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

klas.sundstrom@sll.se

Ordförande

Maria Scott, sjuksköterska, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

 • Björn Norlin, specialistsjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Christian Andersson, undersköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gunnar in de Betou, psykolog, Aleris Psykiatri AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mussie Msghina, specialistläkare, Karolinska institutet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jonas Eberhard, specialistläkare, Södra sjukvårdsregionen
 • Nina Martinsson Grbic, specialistsjuksköterska, Västra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Mattias Vejklint, socionom, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pia Herbertsson, socionom, Göteborgs stad
 • Ulrika Toresten, beteendevetare, Sjukvårdsregion Mellansverige

Adjungerade

 • Helena Lindström, specialistsjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Micael von Wowern, sjuksköterska, Ystad kommun
 • Richard Stenmark, psykolog, psykoterapeut, Segesholms behandlingshem, Södra sjukvårdsregionen
 • Åsa Matero, specialistsjuksköterska, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Höij, patientrepresentant, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård