Publicerad 19 januari 2022

Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

Fokus för programområdets arbete är att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt med en god rehabilitering.

Uppdrag

På uppdrag av sjukvårdsregionerna och i samverkan med berörda intressenter ska det nationella programområdet (NPO) arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela landet inom området nervsystemets sjukdomar.

Den övergripande målsättningen för att etablera de två nationella arbetsgrupperna smärta och stroke är att öka kompetensen inom området, utarbeta kunskapsstöd och modeller för handläggning av smärta och samverkan mellan olika vårdnivåer, specialiteter och professioner.

Genom bildandet av arbetsgrupper fördjupas arbetet att utveckla vården och göra den mer jämlik. Den nationella arbetsgruppen är tvärprofessionell med ledamöter från samtliga sex sjukvårdsregioner och en bred representation från såväl primärvården som den specialiserade vården.

Insatsområden

Stroke

Uppdrag: ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke.

Insatsområde stroke

Smärta

Uppdrag: ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för smärta.

Insatsområde smärta

Epilepsi

Uppdrag: ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi.

Insatsområde epilepsi

Subaraknoidalblödningar

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 är godkänt. Det innefattar diagnostik och akut omhändertagande av alla stroke, även spontana icke-traumatiska subaraknoidalblödningar. Då dessa särskiljer sig från övriga stroke prioriterades inte denna grupp i det initiala arbetet kring vårdförlopp stroke och TIA del 1.

Uppdrag: utveckla det vårdförloppet för stroke och TIA med subaraknoidalblödningar.

Insatsområde subaraknoidalblödningar

Ordnat införande och användande av dyra läkemedel och behandlingsmetoder (migrän, narkolepsi, MS-behandling)

Migrän

Insatsområde migrän

Narkolepsi

Insatsområde narkolepsi

Multipel skleros (MS)

Uppdrag: ta fram nationella behandlingsrekommendationer med syfte att harmonisera användandet av rituximab vid MS i Sverige, ge stöd åt mindre kliniker som saknar universitetssjukhusens spetskunskap samt förtydliga behovet av uppföljning och säkerhetsmonitorering via till exempel kvalitetsregister. Arbetsgruppen startar sitt arbete under 2021.

Beslutsstöd

Professionsföreningar som Svenska MS-sällskapet och Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS) har sedan länge tagit fram och publicerat mer detaljerade riktlinjer kring diagnostik och behandling. Dessa finns publicerade på respektive förenings hemsida men har inte genomgått någon standardiserad granskning och beslutsprocess. Nationell samverkansgrupp (NSG) för kunskapsstöd har tagit fram ett generiskt ramverk för denna typ av arbete i syfte att kvalitetssäkra och underlätta ett kunskapsbaserat arbetssätt inom sjukvården. En arbetsgrupp ska överföra och vid behov revidera ett urval av dessa rekommendationer till att bli nationella riktlinjer inom kunskapssystemet enligt det generiska ramverket för kunskapsstöd. Arbetsgruppen startar sitt arbete under 2021.

Dialog om vårdbehov och vårdutbud med patient- professions- och specialistföreningar samt kvalitetsregister

NPO har i uppdrag att analysera vårdutbud och vårdbehov inom neuroområdet. Områden som kan bli aktuella för en fördjupad analys är många och tas fram i samråd med patient-, professions- och specialistföreningar. NPO har fortlöpande samarbete med Socialstyrelsen kring bland annat nationell högspecialiserad vård, med Lokal Läkemedelskommitté och NT-rådet gällande läkemedelsfrågor och viss dialog med SBU. NPO:s etablerade dialogforum för samarbetspartner kommer att fortsätta som ett årligt arrangemang, där patient-, specialist- och professionsföreningar samt kvalitetsregister verksamma inom neuroområdet bjuds in till dialog.

Aktuellt

  • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA del 2, tidiga insatser och vård, är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.
  • En vårdriktlinje för behandling av narkolepsi har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd nervsystemets sjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Susanne Ekqvist, Södra sjukvårdsregionen

susanne.ekqvist@skane.se

Ordförande

Mikael Edsbagge, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Mats Ryttlefors, överläkare, specialistläkare neurokirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Jonatan Salzer, specialistläkare neurologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Patrick Vigren, specialistläkare neurokirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Christer Nilsson, specialistläkare neurologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Christina Sjöstrand, specialistläkare neurologi, Neurologi Danderyds Sjukhus AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård