Publicerad 17 april 2023

Insatsområde adhd och autism

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd ska spridas och implementeras. Ett vård- och insatsprogram för autism ska tas fram.

Bakgrund

Socialstyrelsen konstaterar i Nationella riktlinjer för adhd och autism (2022) att vården och stödet till personer med adhd och autism varierar stort mellan olika regioner, kommuner och vårdformer.

De nationella vård- och insatsprogrammen ska öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ i primärvård, specialistvård, skola och socialtjänst.

Uppdrag

 • Ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för autism, som grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism samt andra relevanta kunskapsstöd.
 • Uppdatera innehållet i VIP adhd utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.
 • Stödja arbetet med spridning och implementering av VIP adhd på nationell nivå.
 • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av VIP adhd på regional och lokal nivå.

Aktuellt

Arbete pågår med att uppdatera VIP adhd utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Arbetsgruppen stödjer arbetet med implementering av VIP adhd nationellt genom att delta i olika aktiviteter för spridning och implementering.

Befintlig nationell arbetsgrupp (NAG) adhd tillförs resurser och kompetenser för att utarbeta ett vård- och insatsprogram för autism. Nomineringar av sakkunniga som kan delta i arbetet önskas.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Anna Jonsson, sjuksköterska, regional verksamhetsutvecklare, barn- och ungdomspsykiatri, Skåne, Södra sjukvårdsregionen

anna.m.jonsson@skane.se

Ordförande

Gunilla Granholm, specialistpsykolog, barn- och ungdomspsykiatri, Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Sandra Fahlesson, arbetsterapeut, vuxenpsykiatri, Kalix, Norra sjukvårdsregionen
 • David Ardler, psykolog, avdelningschef Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lena Lundberg, barnpsykiater, barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Tomas Alsiö, psykolog, vuxenpsykiatri, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Mona Lövmo, sjuksköterska, biträdande verksamhetschef, vuxenpsykiatri, Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Emma Lindeborg, socionom, samordnare, socialtjänst Jönköpings kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Thomas Westerberg, beteendevetare, enhetschef, Förvaltningen för funktionsstöd Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Maria Adenhav Lantz, socionom, regional utvecklingsledare, Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), Socialtjänst Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Annika Sandberg, lärare, verksamhetschef, utbildningsförvaltningen, Växjö kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

 • Ann-Kristin Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention