Publicerad 28 september 2021

Nationellt programområde medicinsk diagnostik

Programområdet har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Uppdrag

Programområdet har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi. Syftet är att stödja och förverkliga en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Insatsområden

Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar

En temporär nationell arbetsgrupp ska utreda förutsättningarna för en regiongemensam upphandling, implementering samt förvaltning av ett nationellt system för remittentstöd vid remiss till undersökningar med joniserande strålning. Förstudien ska färdigställas under 2021.

Mer information om förstudien

Diagnostisk cancergenomik

Utveckling av nationella riktlinjer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering.

DNA-sekvensering ger ökad precision vid diagnostik och behandling av cancer. Den nationella arbetsgruppen, som startar sitt arbete under 2021, ska utarbeta nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering. Riktlinjerna kommer att vara viktiga för läkares kompetensutveckling och skall bidra till en mer jämlik vård för cancerpatienter.

Insatsområde diagnostisk cancergenomik

Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning

Blodförsörjningen i Sverige, som idag sker regionalt, beror både på tillgång till blod och användning av blod. En adekvat blodförsörjning är viktig inte minst ur beredskapssynpunkt. Långtidseffekten av en gemensam nationell blodförsörjning för samhället och sjukvården är ett stabilt blodlager vilket är en av förutsättning för att en nationell jämlik avancerad sjukvård ska kunna bedrivas. Den nationella arbetsgruppen, som ska starta sitt arbete under 2021, ska ta fram en nationell blodförsörjningsplan och ett beslutsstöd för blodanvändning.

Nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin

I dagsläget råder en brist på jämlikhet för patienter inom landet vad gäller möjligheter till snabb konsultation inom och mellan sjukvårdsregioner som baseras på bildvisning som beslutsstöd vid multidisciplinära konferenser. Arbetet med digital patologi möjliggör kvalitetshöjning och effektivisering av den diagnostiska processen. Den nationella arbetsgruppen, som ska startas under 2021, kommer att ta fram en nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin.

Nationell samordning av nomenklatur och kod för undersökningar och tester inom laboratoriemedicin

Samordning bidrar till ökad patientsäkerhet när resultat av laboratorieundersökningar överförs mellan olika IT-system i sjukvården såsom patientjournaler och kvalitetsregister. Jämförbarhet av resultat bidrar till ökat lärande. NPO kommer under 2021 att undersöka förutsättningarna för en nationell samordning och förvaltningsstruktur av nomenklatur och kodverk inom medicinsk diagnostik.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd medicinsk diagnostik

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Gunilla Friberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

gunilla.friberg@regionstockholm.se

Ordförande

Joachim Lundahl, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Inga Zelvyte, specialistläkare klinisk kemi, medicinsk chef, Kemilaboratoriet Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • David Gisselsson, klinisk patologi, Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen
  • Katrine Riklund, överläkare radiologi/nukleärmedicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
  • Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Carl Backman, överläkare radiologi, biträdande verksamhetschef Diagnostik och Service, Kungälvs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård