Publicerad 17 januari 2022

Nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer. Arbetet påverkas kraftigt av den pågående pandemin.

Uppdrag

Uppdraget är både brett och specifikt. Det innehåller processer som är livsviktiga för många hälsotillstånd och kräver samverkan med andra programområden. Kunskapsläge, arbetssätt och kvaliteten i det pre- och postoperativa omhändertagandet och intensivvården har stor påverkan på medicinska resultat och patienternas hälsa.

Insatsområden

Transporter av svårt sjuka patienter

Programområdet ska inventera pågående insatser inom ramen för arbetet med högspecialiserad vård, belysa hur patienter bör transporteras beroende på vårdbehov och förutsättningar (luft eller land), definiera riktlinjer och klargöra kompetenskrav. Arbetet sker i dialog med bland annat den nationella sakkunniggruppen för nationella transporter och Nationellt programområde akut vård.

Intermediärvård

Belastningen på vårdavdelningar och intensivvården under pandemin visar behov av intermediärvård, där patienter kan få utökad övervakning och mer avancerad behandling än vad som kan erbjudas på en vårdavdelning. Insatsen, i dialog med bland andra Svenska intensivvårdssällskapet och andra programområden, ska definiera intermediärvård och besvara frågor om organisering och kompetenskrav.

Insatsområde intermediärvård

Organdonation och transplantationer

Fördjupad översyn av struktur och upptagningsområden för organdonationer och transplantationer, för en fortsatt positiv utveckling och mer jämlik transplantationsverksamhet.

Vårdtyngdsmätning

Programområdet ska inventera möjliga vårdtyngdsmätningar och rekommendera riktning framåt för mätningar av vårdtyngd inom intensiv-, intermediär-, anestesi- och operationsvård.

Verka för mer jämlik väntetid för operation

Programområdet ska analysera och riskbedöma skillnader i väntetider, operationsindikationer, prioriteringsprinciper vid resursbrist och patientens möjlighet att välja lokal, regional eller nationell väntelista till operation. Insatsen görs i dialog med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, nationella kvalitetsregistret för perioperativ vård och Tillgänglighetsdelegationen.

Verka för att ny kompetens blir tillgänglig och stannar kvar i vården

Insatser ska göras för att attrahera och behålla specialistkompetens inom intensiv-, anestesi- och operationsvård.

Uppföljning efter intensivvård

Programområdet ska ta fram nationella rekommendationer för uppföljning efter intensivvård som möter patientens behov, följer bästa tillgängliga kunskap och säkerställer att patienten får adekvat hjälp med problem och restsymtom.

Katastrofberedskap

Programområdet har identifierat behov av en översyn av regionernas katastrofberedskap utifrån behov som exponerats i arbetet med covid-19. En översyn bör omfatta ledning och styrning, samordning, kapacitet, material- och läkemedelsförsörjning och infrastruktur för exempelvis el, tele- och datakommunikation och syrgas.

Aktuellt

Programområdet fokuserar på pågående pandemi, prioriterade insatsområden och att etablera samverkan med andra programområden och nationella aktörer.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Karin Sjöstedt, verksamhetsutvecklare, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

karin.sjostedt@regionostergotland.se

Ordförande

Martin Holmer, överläkare, anestesi och intensivvård, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Alfred Janson, överläkare, kirurgi, Norra sjukvårdsregionen
  • Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska intensivvård, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johnny Hillgren, överläkare, anestesi och intensivvård, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Lars Algotsson, överläkare, anestesi och intensivvård, processansvarig thoraxtransplantation, Södra sjukvårdsregionen
  • Per Lindnér, transplantationskirurg, VC Transplantation, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård