Publicerad 21 december 2021

Nationellt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Programområdet ska utveckla och sprida kunskap om njur- och urinvägssjukdomar så att den används och finns tillgänglig i varje patientmöte.

Insatsområden

Njursten

Vårdprogram för njursten tas fram på flera håll i landet men det finns ingen konsensus kring behandling. Vårdprogrammen behöver samordnas och nationella riktlinjer skapas för att vården ska bli kunskapsbaserad och jämlik. En arbetsgrupp ska ta fram riktlinjer för omhändertagande av njurstenspatienter på rätt nivå, samt förebyggande arbete.

Övergripande mål:

  • Ta fram nationella principer för njurstensbehandling

Målområden:

  • Att enas om diagnossättning och behandlingssätt
  • Ett gemensamt utredningsprogram efter njurstensanfall

Insatsområde njursten

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet kring Nationell högspecialiserad vård (NHV) påbörjades under 2019 och är en pågående process. NPO njur- och urinvägssjukdomar har under året lämnat en bruttolista för fem potentiella områden. Stor vikt läggs vid att ta fram områden som kan ge bättre vård utan att äventyra annan vård och som helhet skapa god patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom publicerades på Nationellt kliniskt kunskapsstöd i maj 2021.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Anna-Karin Larsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

anna-karin.larsson@skane.se

Ordförande

Anders Christensson, specialistläkare njurmedicin, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Andreas Jonsson, specialistläkare njurmedicin, Norra sjukvårdsregionen
  • Pernilla Sundqvist, specialistläkare urologi, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Inge Højgaard, specialistläkare urologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Henrik Kjölhede, specialistläkare urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Peter Bárány, specialistläkare njurmedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård