Publicerad 26 november 2021

Nationellt primärvårdsråd

Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Nationellt primärvårdsråd ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.

Uppdrag

Primärvårdsrådets huvudsakliga uppdrag är att bidra till ökad kunskap och dialog både inom och mellan lokal, regional och nationell nivå.

 • Följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom primärvårdsområdet.
 • Vara stöd och referens inom systemet för kunskapsstyrning till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till Nära vård.

Insatsområden

Primärvårdsrådet samlar alla primärvårdsrepresentanter till gemensamma möten under året. Det bidrar i arbetet med att ta fram ett gemensamt sätt att ta fram kunskapsstöd, samt bidrar i prioriteringsarbete vid implementering i primärvård.

Bidra med helhetssyn till kunskapsbaserad sammanhållen primärvård i den nära vården

Programrådet stödjer och bidrar med kompetens för samordning och utveckling av god och nära vård i en kunskapsbaserad sammanhållen primärvård.

 • Dialog med SKR:s samordnare för god och nära vård
 • Bidra och stödja framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv
 • Bidra och stödja kring arbetet med tilläggen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kliniskt kunskapsstöd i primärvården

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) är styrgrupp för kliniskt kunskapsstöd i primärvård. Ledamöterna i programrådet ansvarar för att stödja införandet av kliniskt kunskapsstöd inom respektive sjukvårdsregion. I arbetet ingår bland annat:

 • Bevaka att kunskapsstödet utgår från ett befolkningsperspektiv och är tillämpligt utifrån primärvårdens patientpopulation.
 • Identifiera kunskapsluckor i framtagna behandlingsrekommendationer.
 • Stödja arbetet med att identifiera behov av korrigering eller komplettering av de nationella kunskapsdokumenten med anpassade texter för primärvården utifrån ett helhetsperspektiv.
 • Stötta arbetet med uppbyggnad av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården.
 • Prioritera i implementering.
 • Bevaka att prevention och rehabilitering tydliggörs och finns med i kunskapsstödet.
 • Bevaka att samsjuklighet och multisjuklighet beaktas i kunskapsstödet.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd primärvård

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Therese Silvander Ahlrik, processledare, Rehabiliteringskliniken i Växjö, Södra sjukvårdsregionen

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se

Ordförande

Petra Vogt, specialistläkare allmänmedicin, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Mari Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Nino Bracin, chefläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Karin Karlsson, specialist allmänmedicin, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Patrik Glasberg, sjuksköterska, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Lena Nordman, fysioterapeut, Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin, Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hasselström, specialist allmänmedicin, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Helen Patomella, arbetsterapeut, Karolinska Institutet, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Tommy Lundmark, specialist i allmänmedicin, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pernilla Johansson, distriktssköterska, biträdande enhetschef, Vårdcentralen Skoghall, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kommun

 • Marianne Karlsson, förvaltningschef, Vetlanda kommun
 • Carita Larsson, biträdande socialchef, Bengtsfors kommun
 • Helena Blomberg, områdeschef för funktionshinder, Hallsbergs kommun
 • Ulf Gustafsson, avdelningschef kommunrehabilitering, Växjö kommun
 • Åsa Hellström, verksamhetschef LSS-hälsan, Stockholms stad
 • Solweig Hedman, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), Arjeplogs kommun

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård