Publicerad 13 december 2021

Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar

Lung- och allergisjukdomar inkluderar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Uppdrag

Det nationella programområdets (NPO) huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom lung- och allergisjukdomar. I uppdraget ingår att:

 • kartlägga, följa upp och analysera området
 • göra behovs- och intressentanalyser (identifiera gap)
 • bidra i arbetet med användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister
 • identifiera kunskapsluckor och när kunskapsstöd saknas
 • utse nationella arbets-/sakkunniggrupper
 • delta i Socialstyrelsens arbete med nivåstrukturering
 • bidra i arbete med ordnat införande/ordnad utfasning
 • göra omvärldsspaningar
 • bidra i arbetet med eventuella statliga satsningar
 • samverka med myndigheter inom aktuellt område.

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan inom det aktuella området såsom till exempel prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering, omvårdnad och medicinsk diagnostik.

Insatsområden

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL publicerades 2015. Vid Socialstyrelsens utvärdering av följsamhet till riktlinjer 2018 framkom att arbete kvarstår att göra avseende bland annat interprofessionell samverkan, patientutbildning, uppföljning av exacerbationer och rehabiliteringsinsatser. Patienternas sjukdomsutveckling ska följas upp regelbundet och sjukdomens allvarlighetsgrad ska styra fortsatt uppföljning.

Målsättningen med årets insatser är att patienter med KOL får en ökad livskvalitet, minskad risk för svår sjukdomsutveckling och ett minskat behov av akutvård. Ytterst ska det bidra till en minskad dödlighet i KOL.

Följande aktiviteter är planerade att genomföras av nationella arbetsgruppen:

 • Fortsatt etablering av nationell arbetsgrupp för att kunna starta arbetet med nationellt vårdförlopp KOL steg 2 enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för KOL
 • Delta i SKR-projekt för framtagning av vägledning för egenmonitorering/telemedicin
 • Uppdatering av befintligt kunskapsstöd inom KOL som tidigare är framtaget (behandlingsplaner, egenvårdsprogram, med mera)
 • Delta i test av stöd- och behandlingsplattform på Inera för tillhandahållande av behandlings- och egenvårdsplaner via 1177
 • Ta fram förslag för hur ett vårdprogramsarbete skulle kunna startas upp år 2022 (nytt uppdrag)

Obstruktiv sömnapné

Prevalens hos vuxna i Sverige beräknas till cirka 10 procent hos män och 5 procent hos kvinnor med behandlingskrävande sömnapné; potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framförallt hjärt‐ och kärlsjukdom. Därtill ökad olycksfallsrisk i trafik och arbete.
Stora regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier (referens till Socialstyrelsens rapport 2019). Avsaknad av nationella riktlinjer för behandling.

Årets insatser fokuserar på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården.

Följande aktiviteter är planerade att genomföras av nationella arbetsgruppen:

 • Färdigställa nationellt vårdprogram enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • Delta i SKR-projekt för framtagning av vägledning för egenmonitorering/telemedicin
 • Ta fram nationellt vårdförlopp för obstruktiv sömnapné enligt fastställd process

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

Matallergi, inklusive anafylaxi

Matallergi har en hög prevalens (barn åtta procent, vuxna fem procent). Tillgången till specialister inom allergologi är starkt begränsad och utan adekvat utredning och rätt diagnos finns risk för stort lidande för de som drabbas. Det finns ett stort behov av att implementera nationella kunskapsstöd och nationellt vårdprogram för att uppnå en effektiv, jämlik och individanpassad vård.

I år fortsätter arbetsgruppen med framtagning av kunskapsstöd för matallergi som leder till adekvat utredning, behandling och uppföljning för de sjuka och till friskförklaring för de friska. Följande aktiviteter är planeras av nationella arbetsgruppen:

 • Ta fram nationellt vårdförlopp matallergi enligt fastställd process
 • Fortsätta med arbetet för framtagning av nationellt vårdprogram enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för matallergi
 • Verka för införande av nationellt intyg för specialkost i förskolor och skolor
 • Verka för att nationella riktlinjer för matallergi riktat till specialistvården tas fram av Socialstyrelsen

Insatsområde matallergi, inklusive anafylaxi

Covid-19

För att enligt god vård diagnostisera, vårda och följa upp den nya patientgruppen med covid-19 pågår inom kunskapsorganisationen ett omfattande utbyte av erfarenheter. Målet för vårt programområde är att fortsätta bistå med lungmedicinsk expertis för kompetensutveckling och framtagande av kunskapsstöd inom covid-19 och säkra metoder för diagnostik och behandling inom lung- och allergisjukdomar under covid-19.

Svår allergisk rinokonjunktivit

Tillgängligheten för patienter med svår allergisk rinokonjunktivit till behandling med allergen immunterapi (kallas också allergivaccination eller hyposensibilisering) är låg och ojämlik i Sverige. Målet i år är att etablera en nationell arbetsgrupp för att utveckla och implementera nationellt kunskapsstöd.

Kroniska sjukdomar hos barn och unga

Målet med denna insats är att förbättra överföring av ungdomar med kronisk lungsjukdom till vuxensjukvården och säkerställa att det genomförs på ett väl strukturerat sätt enligt principerna för god vård.

Under 2021 ska en gapanalys genomföras om vilka de största problemområdena och skillnaderna är. Önskat läge ska beskrivas. Kartläggningen ska göras med hjälp av data och analys, kvalitetsregister och kontakt med patientföreningar. Förberedelse för ansökan ska göras hösten 2021, inför start av vårdförlopp 2022.

Samverkan ska ske med NPO Barn och ungdomars hälsa, primärvårdsrådet, data och analys, kvalitetsregister och patientföreningar.

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna är publicerat.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Mona Palmqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Helena Engström, Lungmedicinska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Thomas Sandström, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Kerstin Romberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Michael Runold, Karolinska universitetssjukhuset Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mary Kämpe, Lung- och allergisektionen, Verksamhetsområde Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård