Publicerad 10 september 2021

Insatsområde depression och ångestsyndrom

En arbetsgrupp har uppdraget att öka förutsättningarna för att erbjuda jämlik vård i hela landet, med hjälp av nationellt framtagna vård- och insatsprogram samt vårdförlopp.

Uppdrag

Ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för depression och ångestsyndrom togs fram under 2020. Arbetet fortsätter nu med att se över stöd till implementering av VIP, att göra revideringar samt att utarbeta vårdförlopp för depression hos vuxna.

Stöd till implementering

  • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan ge stöd i implementeringen av vård- och insatsprogram på regional och lokal nivå.
  • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för vård- och insatsprogrammet, som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
  • Utifrån framtagna nationella indikatorer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i vård- och insatsprogrammen ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna tas fram under 2021. Arbete pågår med att avgränsa vårdförloppet och bemanna arbetsgruppen med deltagare och kompetens för arbetet samt lägga en plan för arbetsprocessen framåt.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elna Persson, psykolog, Västra sjukvårdsregionen

rs.npo.ph@vgregion.se

Ordförande

Harald Aiff, psykiater, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

  • Cecilia Björkelund, specialistläkare allmänmedicin, primärvårdsrepresentant, Västra sjukvårdsregionen
  • Bo R Knutsson, psykiater, Södra sjukvårdsregionen
  • Bjarne Olinder, psykiater, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Linda Björnberg, psykolog, Karolina vårdcentral Karlskola, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kommun

  • Maria Gunneflo, handledare barn- och elevhälsan, Lidköpings kommun
  • Helene Sjöblom, samordnare och biståndshandläggare, Stockholms stad

Brukarrepresentant

Ann-Britt Grimberg, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård