Publicerad 7 december 2022

Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Statens fleråriga satsning och överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa är en viktig utgångspunkt för programområdet. Insatser sker i bred samverkan med bland andra SKR, Socialstyrelsen och professionsföreningar.

Uppdrag

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik.
Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Blödningsrubbningar

Blödningsrubbningar har stor påverkan på livskvaliteten för många kvinnor och skapar oro eftersom de kan vara tecken på malignitet. Programområdets kartläggning av indikationer, behandlings- och operationsmetoder samt skillnader i insatser och omhändertagande ska bidra till större kunskap och öka patienternas tillgång till evidensbaserad vård i hela Sverige. Insatsen omfattar även hälsoekonomiska analyser.

Insatsområde blödningsrubbningar

Fosterdiagnostik

Vilka metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i olika delar av landet varierar stort. Detsamma gäller tillgången till utbildad personal och utrustning. Programområdet kartlägger nuläget och avser att föreslå insatser, mål och mätbara indikatorer för att säkerställa god och jämlik fosterdiagnostik i hela Sverige.

Insatsområde fosterdiagnostik

Klimakteriet

Livskvaliteten för kvinnor i klimakteriet bör förbättras, och de regionala skillnader som finns kring vård och insatser som ges till dessa kvinnor bör minska.

Insatsområde klimakteriet

Mödrahälsovård

Det finns behov av ett kunskapsstöd för mödrahälsovården med syfte att bidra till god och jämlik mödrahälsovård i landet.

Insatsområde mödrahälsovård

Vård efter graviditet

Vård för kvinnor efter graviditet bör förbättras, och regionala skillnader kring vård och insatser som ges till dessa kvinnor bör minska, för att uppnå jämlik vård över landet.

Insatsområde vård efter graviditet

Aktuellt

Vårdriktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41 är godkänd och publicerad.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
  • Ordförande: Alexandra Schulhof, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Johan Skoglund, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Eva Innala, Centrum för Obstetrik och Gynekologi Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Corinne Pedroletti, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Tekla Lind, specialistläkare gynekologi, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef , Kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Pia Teleman, specialistläkare obstetrik och gynekologi och kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom kvinnosjukdomar och förlossning finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q‑IVF)
  • Graviditetsregistret
  • Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Till nationella kvalitetsregister inom kvinnosjukdomar och förlossning