Publicerad 15 november 2021

Nationellt programområde öron-, näs- och halssjukdomar

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Uppdrag

Programområdet har kartlagt sjukvården för öron-, näs-, och halssjukdomar i Sverige. I samverkan med Socialstyrelsen sker ett arbete med nivåstrukturering för nationell högspecialiserad vård inom öron-, näs- och halsområdet. Hela området behöver genomlysas, och ett kunskapsunderlag behöver tas fram för att skapa en mer jämlik diagnostik, behandling och uppföljning.

Analys av kunskapsgap, behov och prioritering har gjorts. Prioriterade områden:

Insatsområden

Hörselnedsättning

En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Insatsområde hörselnedsättning audiologi

Insatsområde hörselnedsättning otokirurgi

Obstruktiv sömnapné hos barn

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos barn

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sömnapné hos barn ska tas fram. Målet är att barn med allvarlig form av obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning ska få diagnos och optimal behandling.

Tonsilloperation

En nationell arbetsgrupp ska bland annat ta fram ett ramverk för kunskapsstöd för tonsilloperationer.

Insatsområde tonsilloperation

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Kerstin Troedsson, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

kerstin.troedsson@akademiska.se

Ordförande

Göran Laurell, professor, överläkare i öron- näs och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Thorbjörn Holmlund, överläkare, lektor öron- näs- och halssjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Caroline Gahm, överläkare öron- näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Tatiana Jaklovska, överläkare öron- näs- och halssjukdomar, verksamhetschef, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johan Hellgren, professor i öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Lennart Greiff, överläkare, professor öron- näs- och halssjukdomar Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård