Publicerad 15 november 2022

Nationellt programområde öron-, näs- och halssjukdomar

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Hörselnedsättning

En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Insatsområde hörselnedsättning audiologi

Insatsområde hörselnedsättning otokirurgi

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn ska tas fram. Målet är att barn med allvarlig form av obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning ska få diagnos och optimal behandling.

Insatsområde obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Rehabilitering huvud- och halscancer

Patienter som har genomgått behandling av huvud- och halscancer har behov av anpassad rehabilitering.

Insatsområde rehabilitering huvud- och halscancer

Tonsilloperation

En nationell arbetsgrupp ska bland annat ta fram ett ramverk för kunskapsstöd för tonsilloperationer.

Insatsområde tonsilloperation

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos barn har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Remisser

Kunskapsstöd

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Aktuellt

  • Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för grav hörselnedsättning är framtaget.
  • Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné för barn har varit ute på öppen remiss och nu är under bearbetning.

Remisser

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson och processledare

Kerstin Troedsson, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

kerstin.troedsson@akademiska.se

Ordförande

Göran Laurell, professor, överläkare i öron- näs och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Thorbjörn Holmlund, överläkare, lektor öron- näs- och halssjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Caroline Gahm, överläkare öron- näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Tatiana Jaklovska, överläkare öron- näs- och halssjukdomar, verksamhetschef, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johan Hellgren, professor i öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Lennart Greiff, överläkare, professor öron- näs- och halssjukdomar Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom öron-, näs- och halssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenska sömnapnéregistret (SESAR)
  • Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Till nationella kvalitetsregister inom öron-, näs- och halssjukdomar