Publicerad 3 januari 2022

Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Diagnos och behandling sker på hud- och venereologmottagning efter medicinsk bedömning och remiss från primärvården.

Insatsområden

Psoriasis

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är psoriasis en underbehandlad sjukdom. Psoriasis påverkar 2–4 procent av den svenska befolkningen.

Mål:

 • Mer jämlik vård utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret PsoReg (målvärde 80 procent)

Arbetsgruppen för psoriasis ska arbeta för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer följs. Arbetsgruppen har även i uppdrag att öka täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret PsoReg.

Insatsområde psoriasis

Venereologi (med initialt uppdrag kring gonorré)

Antalet rapporterade fall av gonorré har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Dessutom ses en ökad resistensutveckling vid behandling av gonorré.

Mål:

 • Minska antal nya fall av gonorré.
 • Arbeta för att fler följer de rekommendationer för behandling av gonorré som kommer från Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV). Detta för att minska resistensutvecklingen.

Arbetsgruppens första uppdrag handlar om behandling av gonorré. I uppdraget ingår att hitta orsaker till att gonorré ökar, och vad som kan göras för att motverka detta.

Insatsområde venereologi

Svårläkta sår

Cirka 0,3 procent av befolkningen har svårläkta sår, och det finns inga nationella riktlinjer för diagnos och behandling av dessa.

Mål:

 • Jämlik vård för patienter med svårläkta sår, med ett strukturerat och kunskapsbaserat omhändertagande.
 • Arbeta för att det ska finnas nationella riktlinjer eller rekommendationer för svårläkta sår.
 • Arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för svårläkta sår.
 • Minska onödig antibiotikabehandling.
 • Utvärdera och förbättra kvalitetsregistret RiksSår.
 • Öka användningen av kvalitetsregistret RiksSår för att kunna följa upp resultat.

Insatsområde svårläkta sår

Kvalitetsregister atopisk dermatit

Flera nya biologiska läkemedel för behandling av atopisk dermatit kommer att lanseras de närmaste åren. Med ett nytt nationellt kvalitetsregister kan vi följa upp hur dessa nya läkemedel används.

Mål:

 • Utveckla ett nationellt kvalitetsregister för atopisk dermatit

Ett lokalt kvalitetsregister för atopisk dermatit omvandlades under 2019 till ett nationellt kvalitetsregister.

Deltagande i Socialstyrelsens arbete med nivåstrukturering

Socialstyrelsen har valt ut Allvarliga blåsdermatoser, pyoderma gangrenosum och läkemedelsreaktioner som kräver multidisciplinärt omhändertagande inom slutenvård till ett nytt område inom nationell högspecialiserad vård, NHV, som ska starta under våren 2020. NPO hjälper till med förslag på nomineringar i de olika regionerna.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd hud- och könssjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Filippa Nyberg, överläkare, Patientområde (PO) Gastro, Hud och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Martin Kropp, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Oscar Zaar, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Virgina Zazo, specialistläkare dermatovenereologi, Hud-STD kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Birgitta Stymne, specialistläkare dermatovenereologi, Hudkliniken Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åke Svensson, specialistläkare dermatovenereologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård