Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde smärta

Patienter med kronisk smärta ska erbjudas en god och jämlik vård oavsett var i landet de bor. För att uppnå detta krävs nationella kunskapsstöd och samarbete mellan primärvården och specialistsjukvården. En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kronisk smärta.

Uppdrag

Modell för omhändertagande

I enlighet med rapporten ”Nationellt uppdrag: smärta” från 2016 ska arbetsgruppen ta fram en modell för ett strukturerat omhändertagande av patienter med smärta. Den ska bidra till kontinuitet, trygghet för patienten, samt förebygga osammanhängande vårdkontakter och mångbesökande. Ett bättre omhändertagande av dessa patienter leder till en mer resurseffektiv vård.

Prioriterade områden

 • Ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig (kronisk) smärta.
 • Arbeta för att smärtvården nivåstruktureras enligt förslag från rapporten ”Nationellt uppdrag: Smärta”.
 • Utbildning och kompetenshöjning på olika nivåer, i alla regioner.
 • Att ge förslag och verka för förbättringar i kommunikation och samarbete mellan vårdnivåer, enligt återkoppling från både professionen och patientorganisationer som presenterades i rapporten ”Nationellt uppdrag: Smärta”.

Aktuellt

Vårdförlopp

Arbete pågår sedan 2020 med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig (kronisk) smärta.

Samarbete kring smärta och kunskapsstyrning

Nationell arbetsgrupp smärta har kontakt med flera olika nationella arbetsgrupper (NAG) och nationella programområden (NPO) vad gäller smärtvård och kunskapsstyrning, bland annat NAG ländryggsmärta, NAG långvarig smärta hos barn och ungdomar, Nationellt primärvårdsråd och NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Sjukvårdsregionala och lokala arbetsgrupper etableras

Arbetsgruppen stöder formering av sjukvårdsregionala (RAG) och lokala (LAG) arbetsgrupper med inriktning smärta, med syfte att underlätta kommunikation mellan NAG smärta och arbetsgrupperna i regionerna. Några regioner har redan etablerade sådana grupper och ytterligare fler regioner är nu på gång eller har nyligen bildat arbetsgrupper med fokus på smärta.

Initiativ till ökad information inom smärtområdet

Det finns en etablerad kontakt mellan NAG smärta och det nationella registret över smärtrehabilitering (NRS). I sitt senaste styrgruppsmöte har NRS lyft fram behovet av ett gemensamt initiativ till informationsspridning inom smärtområdet, där Swedish Pain Society, NRS och NAG smärta skulle kunna sprida aktuell information. NAG smärta kommer att stödja ett sådant initiativ.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Anna Lagerkvist, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

anna.lagerkvist@skane.se

Ordförande

Marcelo Rivano Fischer, psykolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Gunilla Stenberg, fysioterapeut, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Åsenlöf, fysioterapeut, Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Britt-Marie Stålnacke, specialist rehabmedicin, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Gunilla Brodda Jansen, specialist rehabmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Monika Löfgren, fysioterapeut, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Olaf Gräbel, anestesiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Edvard Smith, psykiater, Centralsjukhuset Karlstad, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Louise Samson, specialist allmänmedicin, Smärthjälpen, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Inger Landgren, specialist allmänmedicin, Gripens vårdcentral, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anne Schaller, specialistsjuksköterska, Linköpings Universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Katharina Jansson, patientrepresentant, Personskadeförbundet RTP
 • Gunilla Göran, patientrepresentant, Reumatikerförbundet

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård