Publicerad 16 september 2021

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Vård och behandling av patientgruppen med traumatisk hjärnskada saknar systematik och präglas av stora olikheter över landet samt olikheter beroende på patientens ålder. Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada.

Uppdrag

En otydlig vårdkedja med olika vårdnivåer, olika vårdgivare och andra aktörer i kombination med den enskilde individens i vissa fall komplexa rehabiliteringsbehov understryker vikten av systematik avseende ansvar för olika vårdnivåer samt lämpliga tidpunkter för olika insatser.

Arbetsgruppen ska identifiera och definiera insatser som kräver samordning och att rätt insats görs vid rätt tidpunkt. Vårdförloppet ska bidra till goda förutsättningar för alla verksamheter som ingår i vårdkedjan.

Målet är god och jämlik vård vid traumatisk hjärnskada genom god samordning samt att säkerställa att patienter får adekvat stöd och information.

NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvaret för att ta fram det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för traumatisk hjärnskada. Arbetet sker i samverkan med programområden för nervsystemets sjukdomar, barn och ungdomars hälsa, akut vård och Nationella primärvårdsrådet.

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp traumatisk hjärnskada planeras gå ut på öppen remiss andra kvartalet 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Maud Stenberg, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Neuro-rehab, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Cristina Gutiérrez Pérez, specialistläkare geriatrik och internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Cathrin Aitman, fysioterapeut, rehabiliteringsmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Lisa Ehlin, sjukgymnast, barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Emma Bergendal, arbetsterapeut, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Lena Osla, arbetsterapeut, habilitering barn och ungdom, Västra sjukvårdsregionen
 • Lars Jacobsson, neuropsykolog, Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Kajsa Söderhielm, logoped, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Åsa Fyrberg Fridlizius, specialistlogoped, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Monika Högsnes, socionom, kurator, Habilitering vuxen, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karl-Oskar Lindberg, specialistläkare akutsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Saran Condé, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Södra sjukvårdsregionen
 • Håkan Röstedal, specialistsjuksköterska prehospitalvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Bo-Michael Bellander, specialistläkare neurokirurgi och anestesi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ursula Heldmann, specialistläkare neurologi, Södra sjukvårdsregionen
 • Lena Nyholm, specialistsjuksköterska intensivvård, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eli Gunnarson, specialistläkare barn- och ungdomsneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Catherine Aaro Jonsson, barnneuropsykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sara Duveskog, barnsjuksköterska, Barnkliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Martin Annsberg, specialistläkare allmänmedicin, distriktsläkare Sälens vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anja Verem, fysioterapeut, Capio Rehab Kvillebäcken, neurovårdsteam primärvården, Västra sjukvårdsregionen
 • Mia Nilsson, arbetsterapeut, Neurorehabiliteringsenhet öppenvården, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Louise Johansson Spaak, sjuksköterska rehabiliteringsmedicin, Universitetssjukhuset i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Erklint, arbetsterapeut, barnhabilitering, Barnrehabteamet på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mari Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Ginstman, specialistläkare anestesi, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Madeleine Axelsson, fysioterapeut, Värnamo kommun

Adjungerad

 • Isabella Björkman Burtscher, specialistläkare neuroradiologi, Västra sjukvårdsregionen

Patientrepresentant

 • Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP
 • Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Närståenderepresentant

 • Jenny Sillén, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Vakant

 • Sjuksköterska elevhälsovård
 • Sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård
 • Arbetsterapeut kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård