Publicerad 12 februari 2024

Insatsområde sekundär transport av svårt sjuk patient

När svårt sjuka patienter transporteras mellan vårdenheter behövs riktlinjer kring teknisk utrustning, kompetens och arbetssätt. Annars finns det risk att patientsäkerheten påverkas.

Bakgrund

Det finns inga enhetliga riktlinjer för hur svårt sjuka patienter ska transporteras mellan vårdenheter. Det innebär variationer i teknisk utrustning, kompetens och arbetssätt, vilket riskerar att påverka patientsäkerheten.

Det saknas en sammanhållen syn på hur denna verksamhet ska bedrivas, och det finns inte heller något nationellt kunskapsstöd. Det medför svårigheter när vårdgivare arbetar efter förutsättningar som kan variera mellan avlämnade och mottagande enhet, samt under transport. Det finns både regionala och lokala variationer vad gäller kompetenskrav hos vårdande personal, vilken utrustning som krävs samt vilka patienter som ska betraktas som i behov av avancerad övervakning och behandling under transport.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Föreslå krav på medicinsk kompetens och medicinteknisk utrustning, kvalitetsindikatorer och målnivåer. Om möjligt ska gruppen föreslå en nationell standard som kan underlätta hämtning och lämning av patienter.
 • Inventera berörda verksamheter i offentlig och privat regi och nuvarande krav på kompetens och medicinteknisk utrustning vid sekundära transporter av svårt sjuka patienter.
 • Definiera vilka patienter som ska omfattas av riktlinjerna.
 • Identifiera behov av kunskapsstöd och kompetensutveckling.

Uppdraget ska stämmas av och vid behov samordnas med pågående arbete kring interregionala intensivvårdstransporter vid nationellt högspecialiserad vård.

Aktuellt

Arbetet startade i oktober 2022 och beräkna vara klart senast våren 2024.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Hans Blomberg, överläkare anestesi och intensivvård, Sjukvårdens larmcentral Uppsala och Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Frozkhan Jainul Abdeen, överläkare anestesi och Intensivvård, Ambulanssjukvården i Halland, Södra sjukvårdsregionen
 • Gustav Mattiasson, överläkare anestesi och intensivvård, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Sebastian Lindén, specialistsjuksköterska prehospitalvård, Falck Ambulans Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jonas Karlsson, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Västra sjukvårdsregionen
 • Per-Olof Ortgren, specialistsjuksköterska anestesi, ambulanssjuksköterska, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Tova Hannegård Hamrin, överläkare anestesi och intensivvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Per Bondegård, sjuksköterska, Luftburen intensivvård, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Joakim Johansson, överläkare anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Thunberg, överläkare anestesi och intensivvård, medicinsk chef på flygenheten, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen