Publicerad 15 februari 2024

Insatsområde mobil intensivvårdsgrupp

Nationella riktlinjer ska tas fram för intensivvårdsgrupper som stödjer personalen på vårdavdelning.

När tillståndet för en patient på en vårdavdelning försämras är det viktigt med tidiga åtgärder och klinisk kompetens för att förbättra patientens prognos.

Många intensivvårdsavdelningar i Sverige har mobila intensivvårdsgrupper som stödjer personalen på vårdavdelningar att bedöma patienter med hotande svikt i vitala funktioner. Grupperna används ibland även för bedömning av patienter som nyligen skrivits ut från intensivvårdsavdelningar.

Det saknas dock nationella riktlinjer för den här typen av stödfunktioner på sjukhusen, och det finns stora variationer i organisation, genomförande och uppföljning.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • kartlägga intensivvårdsstöd till vårdavdelningar
  • analysera regionala och lokala skillnader
  • identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder för att minska skillnader
  • föreslå åtgärder för att underlätta uppföljning

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.