Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde dentala implantat

En arbetsgrupp ska ta fram ett nytt implantatregister; Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI). Det ska bli en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPA).

Uppdrag

Implantatbehandling är relativt väldokumenterat inom vetenskapen, men kunskapen om hur implantat fungerar i praktiken är begränsad. För att kunna följa upp och utvärdera implantatbehandlingar strukturerat och storskaligt tas ett nytt implantatregister fram; Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), som ska bli en del av SKaPA, Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.

Genom automatisk dataöverföring kommer implantatbehandlingar framöver att kunna följas upp och jämföras, vilket kommer att förbättra patientsäkerhet och behandlingskvalitet samt leda till mer kostnadseffektiva metoder.

Mål:

  • Inrapportering av data till ett nationellt kvalitetsregister SKaPa vid behandling av patienter med implantat som ger förutsättningar för en nationellt mer jämlik och evidensbaserad vård.
  • Definiera gemensamma nationella kvalitetsindikatorer för implantat för att uppnå en jämlik tandvård. Det ger tandvården möjlighet att kalibrera de egna kvantitativa och kvalitativa resultaten mot gemensamma nationella mål samtidigt som olika typer av implantat kan jämföras.
  • Följa upp utfallet av utförda implantatbehandlingar genom automatisk import från tandvårdsjournalen, via Svenskt kvalitetsregister för implantat, SKRI, till SKaPa.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i november 2019. Under 2020 färdigställdes projektplanen samtidigt som arbetet med indikatorer och tekniska journallösningar började. Arbetet med indikatorer för registret ska stämdes av med Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer. Kontakter med olika journalsystemleverantörer etablerades under hösten 2020. Under 2021 kommer testversion att framställas för Carita (folktandvårdsregioner) och Frenda (praktikertjänst). Målet är att första utdata och rapport ska skapas hösten 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Shariel Sayardoust, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

shariel.sayardoust@rjl.se

Ordförande

Shariel Sayardoust, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Anna Bogren, Svensk förening för parodontologi och implantologi, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
  • Johan Asplund, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Peter Nilsson, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Magnus Ahl, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Björn Klinge, professor, Odontologiska fakulteten, Södra sjukvårdsregionen
  • Lars Gahnberg, registerhållare SKaPa, Västra sjukvårdsregionen
  • Anders Jonsson, Praktikertjänst

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård