Publicerad 7 december 2022

Insatsområde medfödda metabola sjukdomar

Förslag ska tas fram för att förstärka fungerade arbetssätt, utveckla nya arbetssätt samt förbättra samarbetet mellan nationella centra och regional respektive lokal vård.

Sällsynta sjukdomar omfattar ett brett spektrum av olika sjukdomstillstånd med sinsemellan mycket olika karaktär och behov. Gruppen medfödda metabola sjukdomar (MMS) omfattar många hundra olika diagnoser med biokemiska förändringar i ämnesomsättningen. Hjärnan är oftast drabbad med påföljder såsom utvecklingsförsening, medvetandepåverkan och kramper. Symtom kan dock uppstå från de flesta organ och patienterna kan dyka upp var som helst i sjukvården. Många gånger debuterar MMS direkt hos nyfödda men kan också debutera i vuxen ålder.

Det ingår 22 olika MMS i PKU-provet som är en rikstäckande nyföddhetsscreening. Utredning, behandling och uppföljning av MMS kräver ett multidisciplinärt arbetssätt. Karakteristiskt för sjukdomsgruppen är att en stor andel patienter kan behandlas framgångsrikt förutsatt att de upptäcks i tid och att rätt behandling inleds snabbt.

Diagnostiken av MMS genomgår just nu en snabb expansion, och det utvecklas kontinuerligt nya läkemedel. Det finns därför ett stort behov av att samla expertisen inom området och sprida kunskap över landet. Detta kan öka möjligheterna för dessa patienter att få tillgång till ny diagnostik och behandling som förebygger svåra handikapp och tidig död.

Uppdrag

Det behövs ett helhetsgrepp där nationella centra ansvarar för de högspecialiserade delarna av vården medan övrig vård och omhändertagande sker regionalt och i patientens hemort. Uppdraget för den nationella arbetsgruppen innebär att ta fram förslag som förstärker fungerade arbetssätt, utvecklar nya arbetssätt, samt förbättrar samarbetet mellan nationella centra och regional respektive lokal vård. Arbetsgruppen gör en inventering av hur situationen ser ut för patientgruppen inom de olika sjukvårdsregionerna. I inventeringen ingår att identifiera skillnader, styrkor och svagheter samt beskriva någon eller några vårdkedjor för olika grupper av MMS och göra gapanalyser i dem.

Aktuellt

Inventeringen beräknas vara klar under våren 2022. Summering av kartläggning och identifiering av gapanalyser beräknas vara klart 2022. De gap som identifierats kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Märit Östling, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

marit.ostling@regionstockholm.se

Ordförande

Svetlana Lajic Näreskog, specialistläkare barnmetabolism, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Anna Bengtsson Strandqvist, psykolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Wedell, professor medicinsk genetik, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Lena Fureman, specialistläkare barnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Annika Reims, specialistläkare barnmetabolism, Västra sjukvårdsregionen
 • Camilla Widenberg Törnqvist, dietist, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Daniel Martin Muñoz, specialistläkare neuroradiologi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Domniki Papadopoulou, specialistläkare barnmetabolism, Södra sjukvårdsregionen
 • Eliane Sardh, specialistläkare vuxenmetabolism, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Erik Green, specialistläkare barnmedicin, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Heléne Park-Petersson, dietist, Sydöstra sjukvårdsregion
 • Jorge Asin Cayuela, överläkare laboratoriediagnostik, Västra sjukvårdsregion
 • Karin Filipsson, specialistläkare vuxenendokrinologi, Södra sjukvårdsregionen
 • Karin Naess, specialistläkare neurologi, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Adrian, specialistläkare barnmetabolism, Västra sjukvårdsregion
 • Kristina Forsblad, specialistläkare barnneurologi, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Malin Swärdhammar, dietist, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mikael Oscarson, specialistläkare vuxenmetabolism, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Niklas Darin, specialistläkare barnneurologi, Västra sjukvårdsregionen
 • Oskar Ahlberg, patientrepresentant, Riksförbundet sällsynta diagnoser, Svenska MPS-föreningen
 • Pia Maly Sundgren, specialistläkare neuroradiologi, Södra sjukvårdsregionen
 • Ricard Nergårdh, specialistläkare barnendokrinologi, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Rolf Zetterström, specialistläkare barnmetabolism, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Susana Cortes Barra, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Thomas Lundqvist, specialistläkare barnmetabolism, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Åsa Lavett, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland