Publicerad 13 december 2021

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för lung- och allergisjukdomar.

Covid-19

Lung- och allergisjukdomar vid covid-19

Vårdförlopp och vårdprogram

Färdiga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nationella vårdprogram hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Dessa är framtagna inom lung- och allergisjukdomar:

  • Nationellt vårdprogram obstruktiv sömnapné hos vuxna
  • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförlopp KOL

Behandlingsplaner astma och KOL

Egenvårdsplan, små barn med förkylningsastma

Behandlingsplan astma

Behandlingsplan astma, för dig med återkommande symtom

Behandlingsplan KOL

Interprofessionell samverkan

Vad är interprofessionell samverkan?

Astma och/eller KOL:

För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning och liknande)

För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna

För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning

För dig som arbetar inom kommunal verksamhet

Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar

Barn med astma och/eller allergi:

För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin

Diagnostik av KOL, astma och allergi

KOL-diagnostik

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL

Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest

Astmadiagnostik för vuxna och barn

Allergiutredning vid astma

Certifiering av astma-, allergi- och KOL-mottagning

Ett nationellt stöd i att certifiera och kvalitetssäkra astma-, allergi- och KOL-mottagningar inom primärvård, framtaget av nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi.

Certifiering av astma-, allergi- och KOL-mottagning (PDF) Pdf, 865 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård