Publicerad 26 januari 2022

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

En arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram både vårdprogram och vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna. Vårdprogrammet är färdigt och arbete pågår med vårdförloppet.

Uppdrag

I Sverige har cirka 10 procent av männen och 5 procent av kvinnorna sömnapné som kräver behandling. Det är en potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Därtill finns ökad risk för olycksfall i trafik och arbete.

Det finns stora regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier för sömnapné, enligt Socialstyrelsens rapport 2019. Det saknas nationella riktlinjer för behandling.

En arbetsgrupp ska fokusera på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården.

Planerade aktiviteter under 2021:

 • Färdigställa nationellt vårdprogram
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • Delta i Sveriges Regioner och Kommuners (SKR) projekt för framtagning av vägledning för egenmonitorering/telemedicin
 • Ta fram nationellt vårdförlopp för obstruktiv sömnapné

Aktuellt

Det nationella vårdprogrammet för obstruktiv sömnapné hos vuxna är färdigt. Nu pågår arbete med vårdförloppet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Britt-Marie Akre, medicinsk sekreterare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

britt-marie.akre@vgregion.se

Ordförande

Ludger Grote, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Martin Ulander, neurofysiolog, Neurofysiologiska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Göran Stillberg, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Isacsson, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åke Tegelberg, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Theorell Haglöw, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hedner, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Tarmo Murto, sjuksköterska, andningsenheten, Medicincentrum Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jonas Spaak, kardiolog, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Zarita Nilsson, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen, Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Gerd Grundström, patientrepresentant, Apnéföreningen
 • Karin Söderberg, patientrepresentant, Apnéföreningen

Adjungerade:

 • Karl Franklin, specialistläkare lungmedicin, kirurg, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Leissner, neurolog, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård