Publicerad 12 mars 2024

Insatsområde tuberkulos

Resistensen mot de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos ökar. Världshälsoorganisationen (WHO) har antagit en global strategi för eliminering av sjukdomen.

Bakgrund

Tuberkulos är en sjukdom som främst påverkar lungorna, men även andra kroppsdelar. I stora delar av världen är tuberkulos en vanlig infektionssjukdom. Förekomsten i Sverige varierar i relation till antalet asylsökande och migranter som anländer från länder där sjukdomen är utbredd.

Målet är att minska de regionala skillnaderna i omhändertagandet av patienter med tuberkulos. Patienter med tuberkulos ska få en likvärdig vård över landet, utifrån bästa tillgängliga kunskap om prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling.

Det långsiktiga målet är att eliminera tuberkulos, i linje med WHO:s globala strategi,

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Ta fram kunskapsstöd för prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos.
 • Ta fram nationella data som grund för regional kartläggning av epidemiologi och problemområden inom tuberkulos och latent tuberkulos.
 • Identifiera relevanta kvalitetsindikatorer som kan mätas och övervakas nationellt, för utvärdering av hur arbetet med förbättrad tuberkulosvård fortskrider.
 • Ta fram kunskapsstöd för regional implementering av bästa tillgängliga kunskap för prevention, tidig upptäckt och diagnostik, och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos. Målgrupp för leveransen är beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

 • Lina Davies Forsman, överläkare Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Judith Bruchfeld,överläkare Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Johanna Sundbaum, överläkare, verksamhetsområde hud, infektion, lunga och reumatologi, Sunderby sjukhus Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare, överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mariana Åhstedt, sjuksköterska, Infektionsmottagningen och Barnmottagningen Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Birgitta Segeblad, mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnosjukvården, Akademiska Sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ingrid Selmeryd, överläkare, Infektionskliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pia Ghosh, biträdande överläkare, Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Monica Modin, sjuksköterska, infektionskliniken Karolinska universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Linnéa Soldén Lindström, sjuksköterska, Transkulturellt centrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karsten Kötz, överläkare, Barnmedicin, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Jakob Paues, överläkare, Infektionskliniken Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ulf Karlsson, överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Marios Kyriakides, ST-läkare allmänmedicin, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Sundler, överläkare, Infektionskliniken Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • John Walles, ST-läkare klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Lund, Södra sjukvårdsregionen