Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde tuberkulos

Resistensen mot de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos ökar. WHO har antagit en global strategi för eliminering av sjukdomen.

WHO har en global strategi för att eliminera tuberkulos. Mot bakgrund av detta, är ett övergripande mål för arbetsgruppen är att arbeta för implementering av ett nationellt vårdprogram som Svenska Infektionsläkarföreningen tar fram. Vårdprogrammet beräknas vara klart sommaren 2020. Arbetsgruppen ska även ta fram en nationell handlingsplan för prevention, tidig upptäckt, diagnostik och behandling av tuberkulos och latent tuberkulos.

Arbetsgruppen fokuserar på:

 • Epidemiologi och kartläggning av problemområden (GAP-analys). Speciellt fokus ska läggas på variation i omhändertagandet i olika sjukvårdsregioner.
 • Prioritering för fortsatt arbete som har framkommit under GAP-analysen samt identifierats i WHO:s tuberkulosresolution och nationellt vårdprogram Tuberkulos och latent tuberkulos. Arbetet ska omfatta strategier och åtgärder för såväl mätning av process och resultat som implementering, till exempel:
  • Identifiera och fastställa kvalitetsindikatorer och mål. Struktur, process och resultat (mål) för vårdkedjan/vårdprocessen vid tuberkulos respektive latent tuberkulos.
  • Utveckla och implementera övervakningsverktyg/system för kvalitets­registrering.
  • Implementera enhetligt sätt att ICD-koda tuberkulos och latent tuberkulos.
  • Strategier för ökad medvetenhet hos allmänhet och sjukvårdspersonal om tuberkulos och latent tuberkulos samt strategier för tidig upptäckt och diagnostik.
  • Strategier för implementering av nationellt vårdprogram tuberkulos och latent tuberkulos.
  • Tillsammans med stödfunktioner inom nationella kunskapsstyrningsorganisa­tionen ta fram en hälsoekonomisk analys av de föreslagna åtgärderna
 • Återkommande sammanställning av nationella data, inklusive kvalitetsindikatorer för utvärdering av hur arbetet med förbättrad tuberkulosvård fortskrider. För återkoppling via nationellt programområde till respektive region.

Ett första utkast till nationell plan för tuberkulosvård planeras vara klart för presentation kvartal 3 2021 med sikte på final version kvartal 1 2022.

Aktuellt

Nationell arbetsgrupp tuberkulos skapas kvartal 3 2020.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, kommunikationsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@sll.se

Ordförande

Tillsätts under 2020

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård