Publicerad 17 maj 2024

Insatsområde försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska bidra till evidensbaserad och jämlik vård med hög patientsäkerhet vid försäkringsmedicinskt arbete. Målet är att patientens försäkringsmedicinska processer är välfungerande i vård och behandling samt att uppföljningsmått är definierade. Insatsen sker i samverkan med partnerskapet.

Uppdrag

Uppdraget omfattar alla åldrar, diagnosgrupper, vårdnivåer och huvudmän. För att belysa hela det försäkringsmedicinska området kommer en fördjupad kartläggning att göras.

Målet med insatsen är att alla patienter i behov av försäkringsmedicinska insatser erhåller och är delaktig i ett strukturerat och samordnat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av individuell plan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

Uppdraget innefattar att:

  • fortsatt stödja och följa upp implementering av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete
  • samverka och följa Socialstyrelsens arbete med försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och uppföljningsmått
  • fortsatt medverka i nationell samverkansgrupp försäkringsmedicin.
  • påbörja en fördjupad kartläggning inom det försäkringsmedicinska området

Aktuellt

Kontakt

Kontaktperson

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se