Publicerad 23 februari 2024

Insatsområde proktologi

Proktologi är läran om sjukdomar och funktionsrubbningar i rektum, analkanalen och den perianala vävnaden. Vården innefattar diagnostik och behandling av stora volymer av patienter. Behandling och åtgärder ges på flera vårdnivåer.

En enkätundersökning bland landets sex sjukvårdsregioner som gjordes hösten 2020 visade på en sannolik ojämlik vård, med stora skillnaderna i proktologisk vård mellan regionerna. Tillgänglig vård varierar över landet och överlag är resurserna för små i förhållande till antalet patienter. Den regionala strukturen för utredning och behandling skiljer sig också mellan olika sjukvårdsregioner.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Identifiera behovet av åtgärder genom att utföra en analys av skillnader och likheter mellan regioner i landet avseende diagnostik, incidens, prevalens, läkemedelsanvändning, vårdkvalitet och antalet utförda operationer för de ingående diagnoserna.
 • Genomföra en fördjupad kartläggning av proktologi och funktion, att i detta beskriva kunskapsområdet och dess befintliga kunskapsstöd.
 • Ta ställning till behovet av ett nationellt kvalitetsregister för proktologi.
 • Undersöka behovet av:
  • En nationell databas/kvalitetsregister för proktologi och funktion.
  • En utökad profilering av proktologi och funktion som en ny subspecialitet.
  • En regional eller nationell centralisering.
 • Identifiera och definiera behov av kunskapsstöd. Ta fram ett nationellt kunskapsstöd som inkluderar nivåstrukturering.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering samt vilka utbildningsinsatser som krävs för framgångsrik implementering.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i augusti 2022. Målet är att kunskapsstödet ska vara klart hösten 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Klas Pekkari, specialistläkare kirurgi, Danderyds Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Jan Lehmann, specialistläkare kirurgi, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Carlander, specialistläkare kirurgi, Västerås sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jeanette Fingren, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Zoltan Läckberg, specialistläkare kirurgi, Kungälvs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Disa Kalman, specialistläkare kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jenny Sjödahl, fysioterapeut, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Susanna Walter, specialistläkare gastroenterologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Antoni Zawadzki, specialistläkare kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen)