Publicerad 22 mars 2023

Insatsområde ljumskbråck

Ljumskbråck är en av de vanligaste operationer som utförs på en kirurgisk enhet i Sverige. Där finns ojämlikheter både ut ett könsperspektiv och ur ett geografiskt perspektiv.

Bakgrund

Majoriteten av de som drabbas av ljumskbråck är män. Samtidigt är det vanligare med bråcktyper som har större inklämningsrisk hos kvinnor, vilket kan öka antalet akuta operationer. Akuta operationer har en större komplikationsrisk samt fler återfall. Det behövs nationella riktlinjer för när kirurgi ska utföras, med vilka tekniker, samt vilket krav på kompetens som behövs. Vården ska vara jämlik, både ur ett könsperspektiv liksom ur ett geografiskt perspektiv.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Revidera och uppdatera tidigare kunskapsstödet inom området vad gäller indikationer och kirurgisk behandling utifrån bråcktyp och kön.
  • Analysera vårdkvalitet utifrån data från svenskt bråckregister.
  • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning samt beskriva eventuella nya framtida potentiella behandlingsalternativ.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.