Publicerad 18 juni 2024

Venös sjukdom i benen, vårdförlopp och vårdprogram

Här finns stödmaterial till nationellt vårdprogram samt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår.

Vårdförlopp och vårdprogram för venös sjukdom i benen hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Venös sjukdom i benen, vårdprogram och vårdförlopp, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Konsekvensbeskrivning vårdprogram och vårdförlopp venös sjukdom i benen (PDF) Pdf, 333 kB.

Seminarium

Den 8 november hölls ett digitalt seminarium om vårdprogram och vårdförlopp för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår. Du kan se det i efterhand.

Om vårdförloppet

Varje år insjuknar cirka 3 000 personer med venösa bensår. De flesta orsakas av varicer
(åderbråck) och en mindre del orsakas av annan typ av venös sjukdom. I många fall remitteras inte bensårspatienter till ultraljudsdiagnostik och behandling av sina varicer i tillräcklig omfattning. Det medför att många patienter lever med återkommande, smärtsamma och resurskrävande bensår i många år.

Venös sjukdom yttrar sig vanligen som varicer i benen med eller utan bensår, men även som resttillstånd efter blodproppar. Varicer förekommer hos 20 till 30 procent av befolkningen. Varicerna behöver inte ge besvär, men ibland medför de svåra symtom som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga.

Omhändertagandet av patienterna är idag till stor del varken evidensbaserat eller jämlikt. Många får inte hjälp på grund av okunskap om venös sjukdom. Detta har medfört hög förekomst av bensår och ett stort antal ingrepp som hade kunnat undvikas. Glädjande nog finns nu kostnadseffektiva, enkla behandlingsmetoder som kan åstadkomma symtomlindring och läkning av bensår.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om venös sjukdom i benen och avslutas vid uppföljning tolv månader efter kärlkirurgisk behandling eller vid välfungerande kompressionsbehandling och påbörjad sårläkning.

Om patienten har bensår, men där orsaken är annan sjukdom än venös sjukdom, hänvisar vårdförloppet till vårdförloppet för svårläkta sår eller till vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår. Om patientens tillstånd beror på allvarligt nedsatt artärcirkulation hänvisas till vårdförlopp kritisk benischemi.

Stödmaterial till vårdförloppet

Presentation

Presentation vårdförlopp venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Gapanalys och samlat införande av vårdförlopp för sår

Material är framtaget i form av stöd för gapanalyser och samlat införande av fyra vårdförlopp som berör patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår.

Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Lena Blomgren, ordförande i NAG venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Lars Elamsson, patientföreträdare i NAG venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.