Publicerad 6 maj 2024

Insatsområde levnadsvanor

Ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor är framtaget.

Bakgrund

De metoder som prioriteras i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor" utgör kunskapsbasen i arbetet med att förbättra ohälsosamma levnadsvanor. Hälso- och sjukvårdens roll är att i dialog med patienten individanpassa åtgärderna med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

Åtgärder som påverkar eller motverkar ohälsosamma levnadsvanor hos en person med en specifik sjukdom, bör ses som en viktig del i prevention och behandling av sjukdomen. Målet med det framtagna vårdprogrammet och den generiska modellen är att kunskap om levnadsvanor och metoder enkelt ska integreras inom olika diagnosområden.

Uppdrag

Levnadsvanor bör integreras i alla kunskapsstöd där det är relevant. Vårdprogram för levnadsvanor och den generiska modellen för arbete med levnadsvanor i kunskapsstöd inkluderar metoder för att förbättra ohälsosamma levnadsvanor. Detta ger säker och konkret vägledning för hur stöd till förändringar i levnadsvanor kan genomföras och integreras i övriga vårdprocesser och det skapas större förutsättningar för vården att hantera ohälsosamma levnadsvanor på ett strukturerat sätt.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristine Bergström, Norra sjukvårdsregionen

kristine.bergstrom@norrarf.se

Ordförande

Lars Jerdén, specialistläkare allmänmedicin, Jakobsgårdarnas akademiska vårdcentral, Borlänge, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Cecilia Edström, fysioterapeut, Folkhälsoenheten Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Roger Olsson, specialistläkare ortopedi, Ortopedkliniken Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Sven Andreasson, Beroendecentrum, Stockholm, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Kauppi, dietist, Vårdkvalitetsenheten, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sara Haile, specialistsköterska, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ellen Brynskog, sjuksköterska, Regionalt cancercentrum väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christine Anderhov Eriksson, dietist, Barnhälsovårdsenheten Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hans Lingfors, specialistläkare allmänmedicin, ordförande för ämnesgrupperna för levnadsvanor Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kjell Olsson, dietist, processledare på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Malin Skogström, specialistläkare allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Mölndals kommun
 • Christina Dahlström, patientrepresentant, Reumatikerförbundet
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung