Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för njur- och urinvägssjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt vårdprogram kronisk njursjukdom

Det färdiga vårdprogrammet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdprogram på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdprogrammet

Kronisk njursjukdom delas in i olika stadier, men ger inga specifika symtom i de tidiga stadierna. Kronisk njursjukdom är förknippat med ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Då många patienter saknar en fastställd diagnos och inom hälso- och sjukvården är det ofta oklart vilken vårdnivå som är mest lämpad att ta hand om dem med tidiga stadier av kronisk njursjukdom.

Konsekvensen av obehandlad njursjukdom är att olika läkemedel kan bli feldoserade, vilket då kan leda till stora mängder sjukhusvård, samt att patienten försämras i sin njursjukdom i onödigt snabb takt. De allvarliga slutstadierna, som kräver dialys eller transplantation, är relativt ovanliga men de är förenade med en hög dödlighet, lidande och genererar höga samhällskostnader. Därför är det av stor vikt att denna patientgrupp identifieras tidigt och att riskfaktorer behandlas.

Det övergripande målet med det nationella vårdprogrammet är att upptäcka njursjukdom tidigt och uppnå så god prevention som möjligt.

Målområden:

  • Minskade läkemedelsbiverkningar
  • Förbättrade blodtrycksnivåer
  • Minskat behov av sjukvård och vårdplatser

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård