Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ett nationellt vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom ska tas fram, som ska kompletteras med ett personcentrerat och sammanhållet diagnosförlopp. Målet är tidig diagnos, tidig behandling och minskad risk för framtida komplikationer. Vårdförloppet ska även göra patienten mer delaktig i sin behandling.

Uppdrag

 • Analysera vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt, genom att använda befintliga vårddata i regionernas system och ta fram underlag som kan belysa eventuella skillnader. Analysera hur vårddata ska registreras för att möjliggöra regionala jämförelser.
 • Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom att utveckla indikatorer och ta fram målnivå, baserat på nationellt kvalitetsregister SWIBREG.
 • Utveckla befintliga vårdprogram till ett nationellt vårdprogram med beskrivningar av standardiserade vårdprocesser och vårdförlopp.
 • Ta fram förslag på kompetensutveckling och teamutbildning för specialistläkare, sjuksköterskor, dietister med flera.
 • Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning samt beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ.
 • Göra en plan för nationell förankring och implementering av vårdprogrammet samt fullständig täckningsgrad av SWIBREG.
 • Göra en uppskattning av resursåtgång vid implementering av vårdprogrammet både ur ett sjukvårds- och hälsoekonomiskt perspektiv, till exempel behov av endoskopi och radiologi, slutenvård, kirurgi, läkemedelskostnader och sjukskrivningstal.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

En arbetsgrupp ska ta fram ett vårdförlopp och en tillhörande konsekvensbeskrivning. I uppdraget ingår även:

 • En fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och omsorgsperspektiv
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov medverka till konkretisering av dessa
 • Förankring inom kunskapsstyrningssystemet och andra adekvata intressenter
 • Remittering av vårdförlopp och hantering av remissvar
 • Dialog med informatisk ämneskompetens vid behov.

Arbetet ska redan från starten genomsyras av personcentrering och också genomgående reflektera över förutsättningar för införande i lokala kontexter.

Uppdraget genomförs enligt gällande processer och styrdokument på nationell nivå och i enighet med det generiska ramverket för kunskapsstöd.

Det nationella programområdet har ett ansvar för att vid behov bistå regioner i införande av vårdförlopp samt i uppföljning och i fortsatt utveckling av indikatorer för uppföljning. I vad mån hela eller delar av arbetsgruppen har en roll även i det arbetet kommer förtydligas i ett senare skede.

Aktuellt

Vårdförlopp och vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) beräknas gå ut på remiss den 15 november 2021.

Ledamöter och kontakt

Insatsområdet för inflammatorisk tarmsjukdom har två arbetsgrupper; en som tar fram ett nationellt vårdprogram, och en som tar fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Nationell arbetsgrupp vårdprogram

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Arvid Hamrin, specialistläkare gastroenterologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Olof Grip, specialistläkare gastroenterologi, Södra sjukvårdsregionen
 • Carolina Nordenvall, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jonas Bengtsson, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Alexandra Vulcan, dietist, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarina Pihl Lesnovska, sjuksköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Stenström, specialistläkare barnkirurgi, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Fagerberg, specialistläkare barnmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Niklas Tiedje, patientföreträdare
 • Ragna Wivast, patientföreträdare

Nationell arbetsgrupp vårdförlopp

Kontaktperson och processledare

Ida Gustavsson

ida.gustavsson@regionorebrolan.se

Ordförande

Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Olof Grip, läkare, Södra sjukvårdsregionen
 • Carolina Nordenvall, läkare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Alexandra Vulcan, dietist, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarina Pihl Lesnovska, sjuksköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pontus Karling, läkare, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Martin Reijler, läkare, Höglandssjukhuset i Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotte Höög, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Zuzana Potácová, läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Malin Bjerding, läkare, Wästerläkarna, Västra sjukvårdsregionen
 • Niklas Tiedje, patientföreträdare, Mag- och tarmförbundet

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård