Publicerad 31 januari 2024

Insatsområde palliativ vård

Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med en eller flera livshotande sjukdomar. Den palliativa vården omfattar alla personer med palliativt vårdbehov oavsett ålder, diagnos, bostadsort, förväntad livslängd och vårdform. En permanent nationell arbetsgrupp har bildats för att verka för en mer jämlik palliativ vård.

Bakgrund

Palliativ vård kan beskrivas med den palliativa vårdens så kallade fyra hörnstenar:

 • symtomlindring i vid bemärkelse
 • samarbete av ett mångprofessionellt team
 • kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet
 • stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.

Enligt prioriteringsutredningen SOU 1995:5 ska den palliativa vården ha högsta prioritet. Trots detta har upprepade publikationer från Socialstyrelsen, Svenska palliativregistrets årsrapporter samt flera svenska studier konstaterat att den palliativa vården är ojämlik och i allt för stor utsträckning relaterad till bostadsort, diagnos och ålder.

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård togs fram 2022 med syftet att verka för en mer jämlik palliativ vård. I samband med framtagande av vårdförloppet tog den nationella arbetsgruppen även fram ett stöd i form av ett kvalitetsunderlag som beskriver organisation och struktur för en fungerande palliativ vård.

Vårdförlopp palliativ vård

Uppdrag

Uppdraget för den permanenta nationella arbetsgruppen är att verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv palliativ vård, både allmän och specialiserad, oavsett ålder, diagnos, bostadsort, förväntad livslängd och vårdform. I uppdraget ingår att:

 • identifiera behov av kunskapsstöd och behov av forskning
 • vara ett forum för samverkan för berörda aktörer inom området palliativ vård
 • utarbeta/vara delaktiga vid framtagande av kunskapsstöd som används i patientmötet
 • följa upp och analysera resultat utifrån personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård och även brett inom området
 • bidra i arbetet med att använda och utveckla relevanta nationella kvalitetsregister
 • vara sakkunnig inom området palliativ vård, samverka med myndigheter samt vara remissinstans inom området palliativ vård.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Hägerås, Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

karin.hageras@regionorebrolan.se

Ordförande

Ursula Scheibling, specialistläkare palliativ medicin, onkologi, hematologi och internmedicin, Palliativa enheten, Västmanlands sjukhus Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Rose-Marie Imoni, specialistsjuksköterska palliativ vård, Piteå sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Henrik Ångström, specialistläkare palliativ medicin och allmänmedicin, Palliativ medicin Umeå, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Camilla Öberg, specialistläkare allmänmedicin, Kalix hälsocentral, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Dettmann, specialistläkare palliativ medicin, lungmedicin och internmedicin, Palliativa enheten, Närsjukvård öst, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Staffan Lundström, specialistläkare onkologi, smärtlindring, palliativ medicin, Stockholms sjukhem, Svenska palliativregistret, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Elisabet Löfdahl, specialistläkare onkologi, Palliativa sektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Margaretha Stenmarker, specialistläkare barnmedicin samt barn- och ungdomsonkologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anette Duarte, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen
 • Carina Modéus, specialistläkare onkologi och psykiatri, Palliativa enheten, Centrallasarettet Växjö, RCC syd, Södra sjukvårdsregionen
 • Alexandra Andersson, närståendeföreträdare, Nätverket mot gynekologisk cancer