Publicerad 24 februari 2023

Kommunikationstips vägledning jämställdhetsintegrering

Stöd för ett aktivt och inkluderande kommunikationsarbete internt och externt. Tipsen följer momenten i vägledningen.

Ta gärna fram en kommunikationsstrategi, kommunikationsplan och en budskapsplattform som ni kan använda som verktyg i alla momenteten​. Använd resultatet från intressentanalysen som grund för kommunikationsarbetet.

En kommunikationsplan kan struktureras utifrån vägledningens tio delar med några genomgående frågor (se mall nedan):

  • Vem behöver veta vad i samband med just den här punkten?
  • Vilka är intressenterna, och vilka behov har de?
  • När behöver de få veta det?
  • Hur ska de få veta det?

Moment 1 - Den politiska församlingen tar beslut om jämställdhetsintegrering​

En viktig del i åtagandet är att kommunicera kommunens eller regionens ställningstagande till omvärlden och att fortlöpande berätta om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Kommunicera internt för att skapa förståelse, delaktighet och motivation bland organisationens chefer och medarbetare. Kommunicera externt för att synliggöra arbetet och de förväntade resultaten, vad det kommer att betyda för invånarna och den service och de tjänster som organisationen levererar.

Moment 2: Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering​

Berätta för medarbetare och invånare hur kommunen/ regionen organiserar jämställdhetsarbetet på olika nivåer. Var ligger det politiska ansvaret? Hur säkerställer politikerna att organisationen lever upp till åtagandet om jämställdhetsintegrering?

Moment 3: Högsta cheferna tar ansvar för jämställdhetsintegreringen och ger förutsättningar för kompetens och lärande ​

Walk the talk. Genom att systematiskt och konsekvent ta upp jämställdhet kommunicerar den högsta ledningen att det är en viktig fråga som alla ska jobba med.

Det kan krävas övning för att bli trygg i sina budskap. Ett sätt är att göra rollspel i chefsgruppen där deltagarna turas om att kort presentera varför arbetet är viktigt, vilka konsekvenser det ska leda till och hur det hänger ihop med kommunens eller regionens övriga arbete. Testa att presentera för olika tänkta målgrupper: medarbetare, kollegor i olika nätverk, skoleleverna på studiebesök, grannen och så vidare.

Moment 4: Jämställdhet är synligt i hela styrkedjan – styrande dokument, mål, budget och uppföljning​

Statistik kan vara roligt. Särskilt när det relaterar till våra egna verksamheter eller erfarenheter. Välj ut två eller tre nyckeltal där det finns tydliga könsskillnader. Gör diagram som visar nyckeltalet som helhet och könsuppdelat, så att skillnaden framträder. Gör en tidsserie om det finns data som tillåter det och se om skillnader ökar eller minskar.

Region Värmland har gjort en kampanjwebb byggd på regional jämställdhetsstatistik.
Hör vad stå upp-komiker kan göra av torra siffror.

Aha Värmland, Region Värmland

Moment 5: Organisationen redovisar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund samt andra variabler såsom ålder, socioekonomi, utbildningsnivå m.m. där det är möjligt

Använd lärande exempel för att visa skillnaden på beslutsunderlag med och utan könskonsekvensbeskrivning. Eller ett och samma beslutsunderlag, före och efter könskonsekvensbeskrivningen.

Kommunicera inkluderande för att medvetandegöra mottagaren (läsaren) att invånare representerar många olika livsöden, behov och förutsättningar som beror på kön, ålder, socioekonomi m.m. som på strukturell nivå kan hindras att bestämma över sitt liv och delta i samhällets utveckling.

Med hjälp av könsuppdelat statistik och analyser synliggörs levnadsvillkor, behov och upplevelser hos olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Det blir lättare att upptäcka omotiverade skillnader och risker för diskriminering och faktiskt kunna göra något åt dem.

Moment 6: För att upptäcka och åtgärda ojämställdhet analyserar organisationen den könsuppdelade statistiken​

Sammanfatta verksamhetens resultat för flickor och pojkar, kvinnor och män och presentera det i samband med budgetuppföljningen i början av året. Lyft fram särskilda jämställdhetsutmaningar för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, men lyft också fram områden där kommunen eller regionen lyckats bra med att ge likvärdig service.

Berätta för alla chefer och anställda hur och varför kön ska synliggöras i styrdokumenten, och vad det kan betyda för deras eget arbete. Berätta även om vilka konsekvenser det blir om jämställdhet inte blir en integrerad del av verksamheten, både för arbetsplatsen, de som berörs av verksamheten och för olika grupper av kvinnor och män, oavsett om de är invånare, brukare, patienter, elever eller anhöriga.

Region Halland har gjort en kunskapsplattform ”Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv”. Regionen har arbetat med storytelling -fängslande berättelser om hallänningarnas livsvillkor som formulerats som ”brännbara frågor”. Till varje ”brännbar fråga” har regionen även tagit fram bild och film som illustrerar och belyser jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar i Halland.

För ökad jämställdhet och jämlikhet genom hela livet | Jämnt ska vara jämt, Region Halland

Moment 7: I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för olika grupper kvinnor, män, flickor, pojkar​

Förbättringsarbeten är utmärkta att kommunicera, såväl internt som externt. Det blir en del i att skapa en lärande organisation. Både förbättringsarbeten som är lyckade och de som inte gett önskat resultat bidrar till lärande.

Moment 8: Organisationens arbetar systematiskt med förbättringar för att nå ökad jämställdhet​

Tänk på att olika resultat kan vara intressanta för olika målgrupper. Att kommunen genomfört en utbildningsdag för en förvaltning är kanske mest intressant för en intern målgrupp, medan nya rutiner och särskilt nya arbetssätt också är viktigt att känna till för elever, brukare, föräldrar, anhöriga och andra grupper. Konkreta förbättringar i verksamheten, det vill säga ett förändrat utfall, kan ha stort nyhetsvärde och få god spridning i media.

Norrbottens kommuner har tagit fram en webbplats som samlar erfarenheter och lärdomar från ett treårigt utvecklingsarbete i fem norrbottniska kommuner; Kalix, Jokkmokk, Haparanda, Gällivare och Övertorneå.

Jämställda kommuner i norr, Norrbottens kommuner

Moment 9: Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och långsiktiga/hållbara förbättringar för invånarna

Låt chefer och medarbetare som gått före visa vägen. Att få berätta om egna lärande exempel skapar stolthet och inspirerar kollegorna, oavsett om det gäller hur vi lär tillsammans, eller konkreta resultat av ett förbättringsarbete. Kommunicera genom att vara förebild, berätta om de egna lärdomarna som chef. Använd ordinarie möten som kommunikationskanal, till exempel chefsmöten, arbetsplatsträffar (APT), arbetsgruppsmöten med mera. Lägg upp korta videoklipp på intranätet, eller gör reportage i personaltidningen om det finns en sådan – så når ni även personalgrupper som inte har tillgång till intranätet under arbetstiden.

Moment 10: Organisationen har en kultur som stödjer lärande vilket gynnar jämställdhet​

I en kultur som stödjer lärande kommunicerar ledningen att det är okej att pröva nytt och våga testa även om det kan bli ett misslyckande första gången. Ledningen kommunicerar vikten av att reflektera och lära tillsammans med andra.

Det är viktigt att känna sig stolt över sitt arbete. Kom ihåg att berätta om både lärande situationer och framgångsarbeten. Skapa en kultur av berättande, vilket gynnar lärandet. Använd berättandet även i erfarenhetsutbyte med andra organisationer och för chefer och medarbetare. Att kunna beskriva arbetet med jämställdhetsintegrering så att det kan överföras till andra verksamheter är ett mått på hur systematiskt ni arbetat.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.