Publicerad 3 juli 2024

Nationella minoriteter

Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna, samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, har rättigheter. SKR erbjuder stöd och bedriver intressebevakning inom området nationella minoriteter.

Revideringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk.

Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att alla kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för minoritetsarbetet.

Exempel på insatser utifrån lagstiftningen, minoritet.se

Minoritetspolitik, minoritet.se

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Utbildningen ger en grundläggande kunskap om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan användas i praktiken. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har tagit fram materialet.

Minoritetsutbildning.se

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Högre växel i minoritetspolitiken

En utredning (Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27) har sett över hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

SKR ställer sig bakom huvuddelen av utredningens förslag men betonar samtidigt vikten av att uppföljande myndigheter har erforderlig kunskap om kommuners och regioners verksamhet.

SKR:s remissyttrande: Högre växel i minoritetspolitiken

Podcast Demokratiresan: Avsnitt #28 Om minoritetsfrågor

Förvaltningsområden

Förutom de bestämmelser som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I de kommuner som ingår i förvaltningsområdena kan de nationella minoriteterna använda sitt språk i kontakt med myndigheter.

Kommunerna ser också till att det finns personal som behärskar språket eller språken och erbjuder barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken. Ett stort antal kommuner och regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden.

2023 ser fördelningen ut enligt följande:

  • 66 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet,
  • 25 kommuner i det samiska,
  • 9 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Kommuner i förvaltningsområdet för finska

Kommuner i förvaltningsområdet för samiska

Regionernas roll och ansvar

Regionerna i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ska också stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De behöver inte ansöka frivilligt utan ingår i en kommuns ansökan och får årligen statsbidrag för merkostnader.

Regionerna i förvaltningsområdena

Ansvar för information, stöd och uppföljning

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriteter efterlevs. De har även ett främjandeuppdrag i förhållande till kommuner och regioner. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

  • Sametinget ansvarar för samerna.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Råd som förbättrar arbetet med de nationella minoriteterna

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.