Publicerad 8 april 2022

Kvinnofrid

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Här har kommuner och regioner ett viktigt ansvar. SKR stödjer kommuner och regioners utveckling på området.

SKR har kommuner och regioners uppdrag att bidra till att kvinnofridsarbetet utvecklas och att det våldsförebyggande arbetet får större fokus.

Det här gör SKR

  • Ger stöd och råd till kommuner och regioner
  • Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Bevakar kommuner och regioners intressen
  • Samverkar med myndigheter

SKR ingår i nationella nätverk på kvinnofridsområdet:

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja - om hedersrelaterat våld och förtryck

Stödmaterial för arbetsgivare

SKR har tagit fram ett stödmaterial för hur chefer kan stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation. Materialet innehåller kunskap och verktyg samt mallar som kan anpassas lokalt.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Flyktingar från Ukraina – ökad risk för prostitution och människohandel

Kvinnor och barn som flyr löper ökad risk att utsättas för våld och utnyttjas för prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har information för dig som är yrkesverksam och en stödtelefon där du kan få vägledning. Myndigheten har även tagit fram översatt information direkt riktad till flyktingar.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina, Jämställdhetsmyndigheten

Runt om i landet finns även särskilda regionkoordinatorer som du som yrkesverksam kan kontakta. De är anställda i socialtjänsten och är en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Kontaktlista regionkoordinatorer, Jämställdhetsmyndigheten

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR