Publicerad 15 februari 2023

2. Politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 

Politiker har en viktig roll för att driva på jämställdhetsarbetet och se till att organisationen fullföljer sitt åtagande genom att efterfråga resultat.

Det politiska ansvaret kan organiseras på olika sätt beroende på i vilken del av styrkedjan som arbetet ska genomföras.

Ställ frågor, efterfråga resultat

Genom att efterfråga resultat visar den politiska ledningen att de politiska besluten ska omsättas i konkret handling. Det kan ske genom att ställa frågor och kräva återrapportering om jämställdhetsintegreringen vid budgetdialoger, resultatseminarier eller andra avstämningsmöten med ledningarna. Det kräver också att tillräckliga resurser avsätts för arbetet. Allt sker inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsarbete på övergripande nivå och/eller i nämnd och förvaltning.

Organisera det politiska ansvaret

Målet på lång sikt är att jämställdhet ska ingå i ordinarie styrning men initialt, för att stärka sakområdet, kan arbetet organiseras som ett ansvarsområde i den politiska ledningen. Organisationen kan också inrätta en särskild delegation, ett utskott eller en arbetsgrupp med ledande politiker på övergripande nivå, med uppgift att stödja och följa upp jämställdhetsarbetet.
Det är viktigt att gruppen har mandat och legitimitet för att kunna ställa krav i dialogen med verksamheterna. Gruppen får då möjlighet att leda arbetet med att till exempel:

  • att identifiera utvecklingsbehov
  • att ha löpande dialoger med chefer och nämnder
  • att granska organisationens styr- och ledningsdokument.

Notera att jämställdhet kan organiseras som en egen fråga, eller ingå i ansvarsområden som hållbarhet eller mänskliga rättigheter, sådant redan finns i organisationen.

Roller och ansvar

Politiker

Politiker efterfrågar resultat av jämställdhetsintegreringen. Det kan göras i samband med att ärenden bereds eller vid uppföljningar.

Chefer

Chefer leder arbetet med jämställdhetsintegrering och ger förutsättningar, stöd, verktyg och resurser till medarbetare. De följer också upp fattade beslut.

Sakkunniga

Sakkunniga inom olika rättighets- och hållbarhetsområden bidrar med kunskap och förslag på hur arbetet ska organiseras. Sakkunniga identifierar utvecklingsbehov, granskar styrdokument, bidrar med analyser och omvärldsbevakning.

Stöd i arbetet

Eskilstuna, Umeå och Örebro kommun har alla tre ett särskilt politiskt organ för att driva på jämställdhetsarbetet. Det är en framgångsfaktor i deras mångåriga arbete med jämställdhetsintegrering och bidrar till långsiktig hållbarhet.

Lärande exempel Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet

Nämnd och förvaltning

Organisera det politiska ansvaret

Nämnden behöver förhålla sig till organisationens övergripande jämställdhetsmål och samtidigt undersöka vilket stöd som behövs i den egna nämnden föra att kunna följa upp och efterfråga jämställdhet. Förslagsvis kan en eller flera ledande politiker initialt få uppgift att stödja och följa upp jämställdhetsarbetet med stöd av tjänstepersonerna.

Exempelvis genom att:

  • identifiera utvecklingsbehov
  • jämställdhetsintegrera nämndens och förvaltningens styrdokument så som verksamhetsplan
  • jämställdhetsintegrera nämndens och förvaltningens ordinarie planering och uppföljning av verksamhet såsom tertialrapporter, årsredovisningar, andra typer av uppföljningsrapporter/dialoger
  • granska underlag till beslut och efterfråga jämställdhet om det saknas (se mer stöd om jämställda beslut under moment 7).

Stöd i arbetet

Många organisationer delar ut jämställdhetspris för att belöna goda insatser och sprida positiva exempel. Men kan priset i sig också leda till ökad jämställdhet? Här beskrivs några olika pris, vad som belönas och vilka erfarenheter som dragits för att det ska sprida positiva ringar på vattnet.

Lärande exempel Jämställdhetspris driver förändring

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.