Publicerad 16 februari 2022

Stöd för samordning av horisontella sakområden

Arbetet med jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Agenda 2030 formuleras ofta i skilda uppdrag. Men på många sätt hänger de samman, både med varandra och med andra områden. På den här sidan finns stöd för att samordna arbetet.

Arbetet med horisontella sakområden handlar om att tillgodose alla människors grundläggande behov och rättigheter, om att ge invånarna en jämställd och jämlik välfärd. De syftar till ett socialt hållbart samhälle, där människor trivs och lever ett gott liv, med god hälsa och välbefinnande, utan orättfärdiga skillnader.

Gemensamt för horisontella sakområden är också att de förverkligas genom utformningen av andra verksamheter. För att det ska bli möjligt, behöver kommuner och regioner hantera dem inom sina system för ledning och styrning.

Det är mycket att hålla reda på och det finns en risk att det uppstår konkurrens mellan olika områden, bland annat för att arbetet med horisontella sakområden till stor del styrs av politiska prioriteringar som kan skifta snabbt.

Det finns alltså mycket att vinna på ett samordnat arbete. Dels för att horisontella sakområden kan stärka varandra, dels för att det kan bli lättare att skifta fokus och prioritera ett område utan att tappa bort de andra.

Översikt över horisontella sakområden

SKR har tagit fram en matris som översiktligt visar hur barnets rättigheter, folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter förhåller sig till varandra, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Matris över horisontella sakområden (PDF) Pdf, 67 kB.

Verktyget Prisma visar hur mål och artiklar hänger samman

Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

När du klickar på en artikel eller ett mål, visar Prisma vilka artiklar och mål inom de andra områdena som det kan finnas en koppling till.

Verktyget Prisma för samordning av horisontella sakområden

Film: Det hänger ihop

Det hänger ihop är en kort animerad film som visar hur en samhällsutmaning – i det här fallet att många utomeuropeiskt födda kvinnor står långt från arbetsmarknaden – kan förstås både som en fråga om mänskliga rättigheter, om jämställdhet, folkhälsa och barnets rättigheter. Budskapet är att horisontella sakområden hänger ihop och förstärker varandra, och att de tillsammans kan bidra till en jämlik och jämställd välfärd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.