Publicerad 8 november 2023

10. Organisationen har en kultur som stödjer lärande

Jämställdhetsintegrering är ett ständigt pågående förbättringsarbete som kräver både struktur och kultur. En kultur som stödjer lärande är öppen, tillåtande och reflekterande och gynnar både jämställdhet och jämlikhet.

Det jämställda samhället hägrar fortfarande i framtiden, jämställdhetsarbetet är därför ingenting som kan bockas av och betraktas som genomfört. Det kräver att förtroendevalda och ledning håller i åtaganden och beslut, och att organisationen håller ut i arbetet.

Jämställdhetsarbete är en ständigt pågående process, ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Långsiktigt hållbart förbättringsarbete kräver ett systematiskt arbetssätt. Det kräver en lärande organisationen där chefer och medarbetare har möjlighet att testa, får handlingsutrymme, reflektera och lära av varandra. Men det måste också vara tydligt vem som gör vad, vem som fattar beslut, hur besluten ska genomföras och följas upp inom ramen för ordinarie styrprocesser. Det måste med andra ord finnas både kultur och struktur som understödjer förbättringsarbetet.

Lyckas med jämställdhetsintegrering

Karin Sjöberg Forssberg, arbetslivspedagog och senior konsult berättar om betydelsen av en lärande kultur för att lyckas med jämställdhetsintegrering. Karin har stor erfarenhet av att stödja, utvärdera och forska om förändrings- och utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet. Filmen är cirka 8 minuter.

På vilket/vilka sätt :

 • Uppmuntras och belönas nya sätt att arbeta (experiment)?
 • Ges medarbetare inflytande över sitt lärande?
 • Av vem/vilka efterfrågas lärdomar av arbetet med jämställdhetsintegrering?
 • Prioriteras reflektion och lärande?

Få medarbetare med på tåget

Chefer ansvarar för att se till att medarbetares kompetens tas tillvara och att handlingsutrymme skapas för medarbetare att lära och lära ut. Som chef riskerar en att bli upptagen med att försöka få med alla på tåget. Börja i stället med att satsa på de som vill och är på gång. Hitta era förändringsagenter och låta resten följa efter. Enligt forskningen nås en “kritisk massa” redan när 15–25 procent av individerna har förändrat sitt arbetssätt enligt en ny idé.

Roller och ansvar

Politiker

Politiker visar ledarskap i att skapa en öppen och tillitsfull organisation där experiment och nya sätt att arbeta belönas.

Chefer

Chefer skapar förutsättningar för reflektion och lärande samt en systematik för förbättringsarbete och reflektion. Chefsgruppen kan lära tillsammans genom att skugga varandra, delge hur de skaffar underlag och ta tid för reflektion tillsammans.

Sakkunniga

Sakkunniga stöttar chefer och politiker i arbetet. Tillsammans med cheferna kan möten för reflektion organiseras.

Nämnd och förvaltning

Chefer har ett stort ansvar för att systematiskt arbeta med att skapa förutsättningar för lärande. Som ledare behöver du ha förändringskompetens och både arbeta strategiskt och operativt för att åstadkomma en kultur som är öppen, tillåtande och reflekterande.

Tillsammans med andra delar av organisationen behöver strukturer för lärande organiseras så som tvärgrupper, dialoggrupper, nätverk både vertikalt och horisontellt.

En lärande organisation kännetecknas av att:

 • medarbetarna har hög delaktighet i planering, utförande och utvärdering av arbetsinsatser
 • medarbetarna har (och upplever sig ha) ett tillräckligt handlingsutrymme
 • fel och misstag (avvikelser) utnyttjas som viktiga källor till lärande
 • konstruktiv feedback används strategist
 • tid och andra resurser (t ex externt stöd) avsätts för lärandeaktiviteter och reflektion.

För ett framgångsrikt jämställdhetsarbete krävs en särskild öppenhet att våga pröva nytt och bryta invanda mönster eller normer. Det krävs nyfikenhet och mod att vilja förändra. Använd de förändringsagenter som medarbetare med kunskap om jämställdhet bidrar med. Som chef kan du stötta dessa medarbetare genom att efterfråga arbetet och öppna vägar till samarbete och kontakter. Var tydlig med de aktiva åtgärderna för att motverka jargong och könsstereotypa föreställningar.

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.