Publicerad 18 oktober 2021

Rasism, diskriminering

Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna och åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och rasism är grundläggande i en demokrati.

Åtgärder för att förebygga diskriminering

Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.

Stöd från SKR i arbetet mot diskriminering och rasism

Sveriges Kommuner och Regioner stödjer kommuner och regioner i ett mer systematiskt arbete mot diskriminering och rasism. Det görs framförallt genom att samordna ett nätverk för utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid.

Lärande exempel mot rasism och diskriminering

SKR har tagit fram ett antal exempel mot mot rasism och diskriminering. Dessa utgår från tiopunktsprogrammet som omfattar kommunala kompetensområden.

Respektfulla samtal om integration

Från plan till verklighet – så skapade Helsingborgs stad engagemang för inkluderingsarbetet

SällBo – ett boende där generationer och kulturer möts

Verksamhetsnära utbildning skapar gemensam grund i Huddinge

Jämlik krishantering under coronapandemin

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset