Publicerad 23 maj 2024

Rasism, diskriminering

Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna och åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och rasism är grundläggande i en demokrati.

Åtgärder för att förebygga diskriminering

Arbetet mot diskriminering omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.

Stöd från SKR i arbetet mot diskriminering och rasism

Sveriges Kommuner och Regioner stödjer kommuner och regioner i ett mer systematiskt arbete mot diskriminering och rasism. Det görs framförallt genom att samordna ett nätverk för utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Arbetet utgår från ett tiopunktsprogram som omfattar kommunala kompetensområden inom utbildning, bostäder, sysselsättning samt kultur och fritid.

Lärande exempel mot rasism och diskriminering

SKR har tagit fram ett antal exempel mot mot rasism och diskriminering. Dessa utgår från tiopunktsprogrammet som omfattar kommunala kompetensområden.

 • Jämlik krishantering under coronapandemin

  När coronaviruset spreds över världen kom rapporter om att vissa grupper stigmatiseras då det blir utpekade som smittspridare. I Huddinge kommun förstod man vikten av att arbeta mot stigmatisering och för att informera och verka för jämlik krishantering i hela kommunen.
  Corona, covid-19, Mänskliga rättigheter
 • Verksamhetsnära utbildning skapar gemensam grund i Huddinge

  Huddinge kommun har tagit fram utbildningsfilmen för att fler medarbetare inom kommunen skulle nås av kompetensutveckling inom jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Jämlikhet i Huddinge betyder att alla ska ha likvärdig service, jämlikt bemötande och jämlika levnadsvillkor.
  Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
 • SällBo – ett boende där generationer och kulturer möts

  Helsingborgs stads kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem, har skapat ett unikt boendekoncept kallat SällBo. Genom SällBo träffas och socialiserar människor från helt olika bakgrunder och generationer, men som alla har ett gemensamt behov: att känna tillhörighet, gemenskap och inkludering.
  Byggande, Äldreomsorg

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.