Publicerad 3 juni 2021

Satsning på jämställdhet och kvinnofrid

2021-2023 genomför SKR en satsning för att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Satsningen finansieras med medel från regeringen och är en fortsättning på det arbete för stärkt jämställdhet och kvinnofrid som SKR genomförde efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målen för 2021-2023

  1. Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
  2. Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner
  3. Stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Arbetet är organiserat i tre delprojekt på SKR

Satsningen omfattar 20 miljoner kronor för 2021. Av dessa fördelar SKR:s kvinnofridssatsning 9 miljoner kronor till regionala utvecklingsledare för kvinnofrid inom de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS). Pilotprojektet för jämställd socialtjänst fördelar 2,5 miljoner kronor till RSS i Värmland och Västerbotten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset