Publicerad 1 mars 2023

Insatsområde: bedömning av vårdnivå för patient utanför sjukhus

Insatsområdet omfattar bedömning och prioritering i den akuta vårdkedjan utanför sjukhuset, både för att styra patienten till rätt vårdnivå och för att säkra en hög patientsäkerhet.

Bakgrund

Antalet patientärenden vid larmcentraler (112), vårdguiden 1177 samt ambulansuppdrag har ökat markant under det senaste decenniet. En del av ökningen av dessa patientärenden kan bero på att patienter, i större utsträckning än tidigare, söker akut vård för symtom och skador som hade kunnat tillgodoses genom vård i hemmet eller inom primärvården. Samtidigt ökar också andelen patienter med komplexa vårdbehov.

Den ökande användningen av ambulansens och akutsjukvårdens resurser leder till resursbrister, vilka kan hota patientsäkerheten. Att arbeta med personcentrerad och nära vård ställer stora krav på samordning och samarbete mellan inblandade aktörer. Samtidigt ger detta en möjlighet till optimering av vården utifrån ett patientperspektiv. Om larmcentralerna, 1177 och ambulanspersonalen kan bedöma lämplig vårdnivå för patienterna bidrar det till en bättre resursfördelning och till rätt vård, i rätt tid, för rätt patient.

Idag saknas konsensus kring hur bedömning och prioritering ska ske i den akuta vårdkedjan utanför sjukhuset, både för att styra patienten till rätt vårdnivå och för att säkra en hög patientsäkerhet. Olika modeller och beslutsstöd har prövats, och används, runt om i Sverige men det saknas en sammanhållen struktur och plan för utvärdering, uppföljning och utveckling på nationell nivå. Vården är ojämlik och av varierande kvalitet.

Uppdrag

Uppdraget är att tydliggöra nödvändiga resurser, förmågor och processer för den sjukhusbundna akutmottagningen med utgångspunkt i den akut sjuka patientens vårdbehov. Det övergripande syftet är att skapa en gemensam nationell standard innehållande definitioner och arbetssätt för ”hänvisning” i den akuta vårdkedjan utanför sjukhus. 

Målet är en god, säker och jämlik vård för den akuta patienten som söker vård med symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Inventera vilka typer av enheter som deltar i styrning och hänvisning av akuta flöden utanför sjukhus.
  • Inventera och beskriva vilka system och beslutsstöd som används vid dessa enheter.
  • Beskriva vilken evidens som ligger till grund för respektive system samt hur systemet har validerats och utvärderats.

Inventeringen ska utgöra underlag för en gemensam nationell standard innehållande definitioner och arbetssätt för kunskapsbaserad och säker styrning till bäst lämpade vårdenhet, med adekvata utfallsmått samt kartläggning av kunskapsluckor.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.