Publicerad 20 maj 2022

Kunskapsstöd vårdhygien

Här hittar du samlade kunskapsstöd för vårdhygien, som kan användas inom vård och omsorg i alla kommuner och regioner.

Urvalet av kunskapsstöd utgår från en inventering som Folkhälsomyndigheten gjorde bland landets hygiensjuksköterskor och hygienläkare våren 2019. De tillfrågade fick ange vilka svenskspråkiga dokument och webbplatser de använde inom olika ämnesområden. Den nationella arbetsgruppen för vårdhygien (NAG Vårdhygien) har gjort en ytterligare revidering av det ursprungliga urvalet utifrån nationell relevans och innehållets aktualitet.

I listan framgår vilken organisation eller myndighet som står bakom respektive dokument. Det är den organisationen eller myndigheten som är ansvarig för dokumentets innehåll och kvalitet. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig varken med avseende på ämnesområden eller dokument och webbsidor under varje område, men kommer att kompletteras och revideras fortlöpande.

Kunskapsstöd för vårdhygien

Kunskapsstöd för vårdhygien

Ansvarig organisation

Arbetsmiljö


GUPEA: Luftvägsvirus vid arbetsplatser - Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder

Göteborgs Universitet

Byggnation


Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

Boverket

Byggenskap och vårdhygien (BOV)

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)

Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers (flera dokument)

Chalmers

Program för Teknisk Standard, typrum för vårdlokaler (kräver inloggning)

Program för teknisk standard

SIS-TS 39. Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande krav (kräver inloggning eller köp)

Svenska Institutet för Standarder (SIS)CJD (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom)


Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, vårdhygieniska rekommendationer

SFVHCovid-19


Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk MikrobiologiCVK (Central venkateter)


Riktlinjer för central venkateterisering

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)Desinfektion


SS-EN 14885:2018. Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel – Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel (kräver inlogg eller köp)

SIS

SIS-TR 46. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg (kräver inlogg eller köp)

SIS

Desinfektion

Inera

Desinfektionsapparatur

Inera

Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer för personal inom vård och omsorg

SFVHDjur i vård och omsorg


Djur i vården (DIV)

SFVHEndoskop


Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Inera

Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop

SFVHHepatit C

Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid infektion av hepatit C-virus
Infektioner och graviditet


INFPREG

Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Region StockholmLegionella


Legionella i miljön – en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker

Folkhälsomyndigheten

Legionella i vatten

BoverketLuftfuktighet


Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder

SFVHMedicintekniska produkter


Läkemedelsverket (flera dokument)

Läkemedelsverket

SIS-TR 57:2020. Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård (kräver inloggning eller köp)

SIS

Riktlinjer för låneinstrument

SFVH

Medicintekniska produkter

Inera

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

Inera

Operationstextilier

SISObjektburen smitta


Hygien, smittskydd och miljöbalken – objektburen smitta

FolkhälsomyndighetenPostoperativa sårinfektioner


PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas) rekommendationsdokument
1. Riskfaktorer samt optimering
2. Profylaktiskt antibiotikum
3. Uppföljning och infektionsregistrering
4. Optimal operationsmiljö

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)Städning


Städning i vårdlokaler (SIV)

SFVH

SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård (kräver inloggning eller köp)

SISTandvård


Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård (HOBIT)

SFVH

Hygien i tandvården – HITÅT (dokumentet behandlar stickskyddade produkter och stick/skärrisker i tandvård)

SFVHVancomycinresistenta Enterokocker (VRE)


Kunskapsunderlag samt rekommendationer för att begränsa smittspridning med VRE

FolkhälsomyndighetenVårdhygienisk standard


Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boende

SFVH

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

SFVH

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård