Publicerad: 18 juni 2020

Socialtjänst, brukarundersökningar

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där brukarnas erfarenheter är en viktig del. Här hittar du alla brukarundersökningar som SKR samordnar inom socialtjänstområdet.

Brukarundersökningar 2020

Nu är det möjligt att anmäla deltagande i årets brukarundersökningar. Nytt för i år är att undersökningarna genomförs med en tjänst från Enkätfabriken.

Mer information om brukarundersökningar 2020

Brukarundersökningar för flera verksamhetsområden

Under de senaste åren har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kommuner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten.

  • Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans (enligt LSS och Socialförsäkringsbalken, SFB).
  • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
  • Den nya undersökningen kan användas för placerade barn och unga i jourhem, familjehem, HVB eller stödboende oavsett bakgrund. Undersökningen genomförs som en pilot hösten 2020, och ersätter den tidigare brukarundersökningen om ensamkommande ungdomars boendesituation.

SKR vill stödja och inspirera medlemmarna att arbeta med systematisk uppföljning av kvalitet och resultat för att utveckla och förbättra sina verksamheter.

Vikten av att fråga de som berörs för att kunna utveckla verksamheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!