Publicerad 11 november 2021

Öppna jämförelser: miljöarbetet i regionerna 2021

Årets resultat visar på en fortsatt minskning av både antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från medicinska gaser, medan förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat och ekologiska livsmedel minskat sin andel något under pandemin.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2021 i regionerna

Skillnaderna mellan regionerna är dock stora och jämförelserna visar på möjligheten till fortsatta förbättringar.

Årets temadel presenterar effekterna av covid-19-pandemin på regionernas miljöarbete. Tydligast har dessa synts för materialförsörjning, läkemedelsanvändning, avfall, minskat resande i kollektivtrafiken och ökat genomslag för digitala arbetssätt.

Regionernas klimatberäkningar är viktiga verktyg för att minska verksamhetens klimatpåverkan. De flesta regioner visar en kraftigt minskad samlad klimatpåverkan över tid, sammantaget med över 300 000 ton koldioxidekvivalenter.

Den indirekta klimatpåverkan från köpta varor och tjänster är dock flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter som regionerna mer traditionellt har följt och kunnat minska. Redovisningarna ser i dag mycket olika ut vad gäller omfattning, tidsperiod och metoder. Flera insatser görs för att underlätta och utveckla rapporteringen.

För rapportens sex indikatorer presenteras både resultat och framgångsfaktorer med exempel.

Resultat i korthet 2009–2020

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 39 procent, varav 17 procent under 2020
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 44 procent
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 92 procent
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 17 procent
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 59 procent

Avfall från sjukhusverksamheten sjönk med en halv procentenhet från 2019, vad gäller både totalvolym och andel återvinning. Sedan 2014 har både avfallsmängderna och andel återvinning ökat. Arbetet med kemiska produkter har i flera fall lett till utbyte av hälsofarliga ämnen och minskad exponering.

Skillnaderna i miljöprestanda beror till stor del på olika ambition och mål i regionernas miljöarbete. Men de speglar även skillnader i geografiska förutsättningar och verksamheternas omfattning.

Jämförelsen publiceras i samarbete mellan SKR och regionernas miljöchefer.

Hitta din regions resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region.

Hitta din regions resultat i Kolada, direktlänk ÖJ miljöarbete (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR